Overview: All teams for WOC 2014

Team Russia - WOC 2014

Men

Andrey Khramov (42)

Andrey Kozyrev (30)

Roman Nazarov (37)

Leonid Novikov (39)

Valentin Novikov (49)

Alexey Sidorov (38)

Gleb Tikhonov (30)

Dmitriy Tsvetkov (40)

Women

Natalia Gemperle (32)

Svetlana Mironova (37)

Julia Novikova (42)

Irina Nyberg (40)

Anastasia Rudnaya (33)

Nina Temyakova (41)

Anastasiya Tikhonova (33)

Anastasia Trubkina (33)

Galina Vinogradova (44)


Place: Trentino/Veneto (ITA)
Dates: July 5th-July 12th 2014

Team overview