Overview: All teams for WOC 2014

Team China - WOC 2014

Men

Fangyong Liang (42)

Qiaoping Li (26)

Zi Liang Liu (22)

Changzai Wang

Fu Zhang

Women

Shuangyan Hao (29)

Xiaoyu Liu (24)

Meiyun Wu

Jieling Zhou


Place: Trentino/Veneto (ITA)
Dates: July 5th-July 12th 2014

Team overview