Overview: All teams for WOC 2014

Team China - WOC 2014

Men

Fangyong Liang (43)

Qiaoping Li (27)

Zi Liang Liu (23)

Changzai Wang

Fu Zhang

Women

Shuangyan Hao (30)

Xiaoyu Liu (25)

Meiyun Wu

Jieling Zhou


Place: Trentino/Veneto (ITA)
Dates: July 5th-July 12th 2014

Team overview