Overview: All teams for WOC 2014

Team Ukraine - WOC 2014

Men

Ruslan Glebov (37)

Oleksandr Kratov (39)

Artem Panchenko (35)

Denys Sherbakov (36)

Pavlo Ushkvarok (41)

Women

Olha Panchenko (37)

Olena Pitirimova (33)

Alona Sukharevska (32)

Nadiya Volynska (40)


Place: Trentino/Veneto (ITA)
Dates: July 5th-July 12th 2014

Team overview