Overview: All teams for EOC 2016

Team Ukraine - EOC 2016

Men

Ruslan Glebov (37)

Vitalii Hychko (28)

Oleksandr Kratov (38)

Taras Melnyk

Oleksiy Savchenko (30)

Denys Sherbakov (35)

Pavlo Ushkvarok (40)

Women

Kateryna Dzema (29)

Olena Myronenko

Olena Pitirimova (33)

Olga Sluta (37)

Alona Sukharevska (31)

Nadiya Volynska (39)


Place: Jesenik (CZE)
Dates: May 20th-May 28th 2016

Team overview