Overview: All teams for WOC 2018

Team Russia - WOC 2018

Men

Andrey Khramov (38)

Dmitrii Nakonechnyi (28)

Leonid Novikov (35)

Valentin Novikov (44)

Artem Popov (27)

Women

Natalia Gemperle (28)

Svetlana Mironova (32)

Tatyana Riabkina (38)

Anastasia Rudnaya (28)

Anastasiya Tikhonova (28)

Galina Vinogradova (40)