Overview: All teams for WOC 2017

Team Russia - WOC 2017

Men

Andrey Khramov (41)

Dmitrii Nakonechnyi (31)

Leonid Novikov (38)

Valentin Novikov (48)

Artem Popov (31)

Dmitriy Tsvetkov (39)

Women

Natalia Efimova (39)

Natalia Gemperle (31)

Svetlana Mironova (36)

Anastasia Rudnaya (32)

Anastasiya Tikhonova (32)

Galina Vinogradova (43)