Overview: All teams for WOC 2019

Team Russia - WOC 2019

Men

Leonid Novikov (36)

Valentin Novikov (46)

Konstantin Serebryanitskiy (25)

Dmitriy Tsvetkov (37)

Women

Natalia Gemperle (29)

Svetlana Mironova (34)

Tatyana Riabkina (40)

Anastasia Rudnaya (30)

Anastasiya Tikhonova (30)