Overview: All teams for WOC 2018

Team Ukraine - WOC 2018

Men

Ruslan Glebov (36)

Oleksandr Kratov (38)

Artem Panchenko (35)

Taras Rachuk (25)

Denys Sherbakov (35)

Pavlo Ushkvarok (40)

Women

Kateryna Dzema (29)

Olena Fedorova (31)

Olha Panchenko (36)

Olena Pitirimova (33)