Overview: All teams for WOC 2017

Team Ukraine - WOC 2017

Men

Ruslan Glebov (35)

Oleksandr Kratov (37)

Artem Panchenko (34)

Denys Sherbakov (34)

Pavlo Ushkvarok (39)

Women

Kateryna Dzema (28)

Olha Panchenko (35)

Olga Sluta (36)

Nadiya Volynska (38)