Fantasy JWOC - Race 2

1. kremsku dream team - 7220' Euro
Manager: kremsku dream team
Earnings: 7220' Euro
1.   Ida Bobach - 1500' Euro (1.) 2.   Søren Bobach - 1000' Euro (2.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 6.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
7.   Marika Teini - 1200' Euro (3.) 8.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
9.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 10.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
2. Pekinggrillens stjerner - 7105' Euro
Manager: Pekinggrillens stjerner
Earnings: 7105' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Ulf Forseth Indgaard - 325' Euro (15.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
5.   Philipp Sauter - 700' Euro (8.) 6.   Torgeir Nørbech - 800' Euro (6.)
7.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 8.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
9.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.) 10.   Silje Uhlen Maurseth - 0 Euro --
3. Gaga Deluxe - 6921' Euro
Manager: Gaga Deluxe
Earnings: 6921' Euro
1.   Søren Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
5.   Olle Boström - 310' Euro (10.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Signe Klinting - 480' Euro (17.) 8.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
9.   Milos Nykodym - 500' Euro (16.) 10.   Julia Gross - 900' Euro (5.)
4. Gary - 6917.5' Euro
Manager: Gary
Earnings: 6917.5' Euro
1.   Gustav Bergman - 1500' Euro (1.) 2.   Olle Boström - 387.5' Euro (10.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 6.   Anton Tynong - 110' Euro (30.)
7.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 8.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
9.   Lauri Sild - 500' Euro (4.) 10.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
5. Team of Champs - 6680' Euro
Manager: Team of Champs
Earnings: 6680' Euro
1.   Marika Teini - 1800' Euro (3.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.)
5.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 6.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Venla Niemi - 300' Euro (26.)
9.   Angela Simpson - 0 Euro (80.) 10.   Florian Howald - 540' Euro (14.)
6. Pasa - 6593' Euro
Manager: Pasa
Earnings: 6593' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Gustav Bergman - 1250' Euro (1.)
3.   Olli-Markus Taivainen - 363' Euro (9.) 4.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
5.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
7.   Anton Tynong - 110' Euro (30.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Kristin Löfgren - 800' Euro (6.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7. Madarskikonnik - 6482.5' Euro
Manager: Madarskikonnik
Earnings: 6482.5' Euro
1.   Ida Bobach - 1500' Euro (1.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Matej Klusacek - 740' Euro (7.)
5.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Sophie Tritschler - 700' Euro (8.) 8.   Ivana Bochenkova - 240' Euro (29.)
9.   Kristin Löfgren - 800' Euro (6.) 10.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
8. Alpine Rockers - 6471' Euro
Manager: Alpine Rockers
Earnings: 6471' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Sophie Tritschler - 700' Euro (8.)
5.   Julia Gross - 900' Euro (5.) 6.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
7.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 8.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
9.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.)
9. LTteam - 6442.5' Euro
Manager: LTteam
Earnings: 6442.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.)
7.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 8.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
9.   Marika Teini - 1200' Euro (3.) 10.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
10. Juspo - 6436' Euro
Manager: Juspo
Earnings: 6436' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Kristin Löfgren - 1000' Euro (6.)
3.   Anna Forsberg - 286' Euro (15.) 4.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
5.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 6.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
7.   Lauri Sild - 500' Euro (4.) 8.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
9.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 10.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.)
11. Solidpowder - 6401' Euro
Manager: Solidpowder
Earnings: 6401' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
5.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 6.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
7.   Julia Gross - 900' Euro (5.) 8.   Matej Klusacek - 740' Euro (7.)
9.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.)
12. Funkstylers - 6296.5' Euro
Manager: Funkstylers
Earnings: 6296.5' Euro
1.   Torgeir Nørbech - 1200' Euro (6.) 2.   Olli-Markus Taivainen - 412.5' Euro (9.)
3.   Beata Falk - 44' Euro (37.) 4.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.)
5.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 6.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 10.   Philipp Sauter - 700' Euro (8.)
13. B.L.A.S.T - 6294' Euro
Manager: B.L.A.S.T
Earnings: 6294' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Gustav Bergman - 1250' Euro (1.)
3.   Beata Falk - 44' Euro (37.) 4.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
5.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 8.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
9.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.)
14. Team Matarae - 6282.5' Euro
Manager: Team Matarae
Earnings: 6282.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 6.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
7.   Marika Teini - 1200' Euro (3.) 8.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.)
9.   Georgia Whitla - 0 Euro (55.) 10.   Thomas Reynolds - 200' Euro (31.)
15. JH - 6202.5' Euro
Manager: JH
Earnings: 6202.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Jerker Lysell - 162.5' Euro (28.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
5.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 6.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
7.   Elen Katrine Skjerve - 1000' Euro (4.) 8.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
9.   Matt Halliday - 0 Euro (59.) 10.   Hollie Orr - 510' Euro (24.)
16. Preo - 6186' Euro
Manager: Preo
Earnings: 6186' Euro
1.   Olli-Markus Taivainen - 495' Euro (9.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
5.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 6.   Kristin Löfgren - 800' Euro (6.)
7.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.) 8.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
9.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 10.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
17. Ch\'tis riders - 6140' Euro
Manager: Ch\'tis riders
Earnings: 6140' Euro
1.   THEO FLEURENT - 840' Euro (13.) 2.   LUCAS BASSET - 450' Euro (23.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   MATHIEU RINGOT - 420' Euro (27.)
5.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 6.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
7.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 8.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 10.   Philipp Sauter - 700' Euro (8.)
18. Krügerol - 6121' Euro
Manager: Krügerol
Earnings: 6121' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Anna Forsberg - 286' Euro (15.) 4.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
5.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 6.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 8.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
9.   Signe Klinting - 480' Euro (17.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
19. Leku - 6032.5' Euro
Manager: Leku
Earnings: 6032.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Olli-Markus Taivainen - 412.5' Euro (9.)
3.   Ida Bobach - 1100' Euro (1.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 6.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
7.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.) 8.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
9.   Anton Tynong - 110' Euro (30.) 10.   Anna Segersson - 0 Euro --
20. Evil Empire - 6030' Euro
Manager: Evil Empire
Earnings: 6030' Euro
1.   Beata Falk - 60' Euro (37.) 2.   Gustav Bergman - 1250' Euro (1.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Anastasia Trubkina - 120' Euro (35.)
5.   Olle Boström - 310' Euro (10.) 6.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Philipp Sauter - 700' Euro (8.) 10.   Julia Gross - 900' Euro (5.)
21. memories - 6020' Euro
Manager: memories
Earnings: 6020' Euro
1.   Søren Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
5.   Ivana Bochenkova - 240' Euro (29.) 6.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
7.   Lauri Sild - 500' Euro (4.) 8.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
9.   Agni Fjogstad Nielsen - 600' Euro (11.) 10.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
22. Team Fabiano - 6002.5' Euro
Manager: Team Fabiano
Earnings: 6002.5' Euro
1.   Britt Ingunn Nydal - 630' Euro (20.) 2.   Jerker Lysell - 162.5' Euro (28.)
3.   Kristin Löfgren - 880' Euro (6.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 6.   Rasmus Thrane Hansen - 900' Euro (5.)
7.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 8.   Anastasia Trubkina - 120' Euro (35.)
9.   Lauri Sild - 500' Euro (4.) 10.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
23. RA-O team - 5991' Euro
Manager: RA-O team
Earnings: 5991' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Albin Ridefelt - 500' Euro (21.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Samu Lehtola - 0 Euro --
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
7.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 8.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 10.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.)
24. goforbanquet - 5976.5' Euro
Manager: goforbanquet
Earnings: 5976.5' Euro
1.   Torgeir Nørbech - 1200' Euro (6.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Beata Falk - 44' Euro (37.) 4.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
5.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 6.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Philipp Sauter - 700' Euro (8.) 10.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
25. Orienteering made in Germany - 5962.5' Euro
Manager: Orienteering made in Germany
Earnings: 5962.5' Euro
1.   Albin Ridefelt - 600' Euro (21.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Torgeir Nørbech - 800' Euro (6.) 6.   LUCAS BASSET - 360' Euro (23.)
7.   Elen Katrine Skjerve - 1000' Euro (4.) 8.   Leo Laakkonen - 0 Euro --
9.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 10.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
26. Nemessis - 5926' Euro
Manager: Nemessis
Earnings: 5926' Euro
1.   Søren Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Ulf Forseth Indgaard - 325' Euro (15.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 6.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
7.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.) 8.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
9.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 10.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
27. T-tiimi - 5901' Euro
Manager: T-tiimi
Earnings: 5901' Euro
1.   Marika Teini - 1800' Euro (3.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 6.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
7.   Sophie Tritschler - 700' Euro (8.) 8.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.) 10.   Sarina Jenzer - 0 Euro (50.)
28. Firhill Flagchasers - 5892.5' Euro
Manager: Firhill Flagchasers
Earnings: 5892.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Olli-Markus Taivainen - 412.5' Euro (9.)
3.   Albin Ridefelt - 440' Euro (21.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Signe Klinting - 480' Euro (17.) 6.   Anastasia Trubkina - 120' Euro (35.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
9.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 10.   Torgeir Nørbech - 800' Euro (6.)
29. LIL - 5885' Euro
Manager: LIL
Earnings: 5885' Euro
1.   Jerker Lysell - 195' Euro (28.) 2.   Albin Ridefelt - 500' Euro (21.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
7.   Britt Ingunn Nydal - 420' Euro (20.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Kristin Löfgren - 800' Euro (6.) 10.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
30. OK Kalabalik - 5871' Euro
Manager: OK Kalabalik
Earnings: 5871' Euro
1.   Søren Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Ida Bobach - 1250' Euro (1.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
5.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 6.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
7.   Lauri Sild - 500' Euro (4.) 8.   Torgeir Nørbech - 800' Euro (6.)
9.   Signe Klinting - 480' Euro (17.) 10.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
31. Team biscuit - 5861' Euro
Manager: Team biscuit
Earnings: 5861' Euro
1.   Gustav Bergman - 1500' Euro (1.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.) 6.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
7.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 10.   Anton Tynong - 110' Euro (30.)
32. AnterioR - 5856' Euro
Manager: AnterioR
Earnings: 5856' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Gustav Bergman - 1250' Euro (1.)
3.   Ulf Forseth Indgaard - 286' Euro (15.) 4.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
5.   Britt Ingunn Nydal - 420' Euro (20.) 6.   Anton Tynong - 110' Euro (30.)
7.   Agni Fjogstad Nielsen - 600' Euro (11.) 8.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
9.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 10.   Torgeir Nørbech - 800' Euro (6.)
33. L-Team - 5831' Euro
Manager: L-Team
Earnings: 5831' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Julia Gross - 900' Euro (5.)
5.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 6.   Sophie Tritschler - 700' Euro (8.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.) 10.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.)
34. Tsehtseh - 5795' Euro
Manager: Tsehtseh
Earnings: 5795' Euro
1.   Olli-Markus Taivainen - 495' Euro (9.) 2.   Søren Bobach - 1000' Euro (2.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.) 6.   Anton Tynong - 110' Euro (30.)
7.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 8.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
9.   LUCAS BASSET - 360' Euro (23.) 10.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
35. MF OK - 5785' Euro
Manager: MF OK
Earnings: 5785' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
5.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 6.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
7.   Agni Fjogstad Nielsen - 600' Euro (11.) 8.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
9.   LUCAS BASSET - 360' Euro (23.) 10.   THEO FLEURENT - 560' Euro (13.)
36. Takas - 5771' Euro
Manager: Takas
Earnings: 5771' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Søren Bobach - 1000' Euro (2.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
5.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 6.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
7.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.) 10.   Venla Niemi - 300' Euro (26.)
37. Team BS - 5762.5' Euro
Manager: Team BS
Earnings: 5762.5' Euro
1.   Gustav Bergman - 1500' Euro (1.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.)
5.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 8.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.)
9.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.) 10.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
38. holde - 5700' Euro
Manager: holde
Earnings: 5700' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Sophie Tritschler - 875' Euro (8.)
3.   Lauri Sild - 550' Euro (4.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
7.   Milos Nykodym - 500' Euro (16.) 8.   Julia Gross - 900' Euro (5.)
9.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 10.   Anastasia Trubkina - 120' Euro (35.)
39. Liquorice - 5675' Euro
Manager: Liquorice
Earnings: 5675' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Gustav Bergman - 1100' Euro (1.) 4.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Britt Ingunn Nydal - 420' Euro (20.)
7.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 8.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.) 10.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
40. Ok, nice video - 5670' Euro
Manager: Ok, nice video
Earnings: 5670' Euro
1.   Jerker Lysell - 195' Euro (28.) 2.   Britt Ingunn Nydal - 525' Euro (20.)
3.   Ida Bobach - 1100' Euro (1.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 6.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
7.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.) 8.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
9.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.) 10.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
41. OrientExpress - 5662.5' Euro
Manager: OrientExpress
Earnings: 5662.5' Euro
1.   Gustav Bergman - 1500' Euro (1.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Ida Bobach - 1100' Euro (1.) 4.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
5.   Signe Klinting - 480' Euro (17.) 6.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
7.   Anton Tynong - 110' Euro (30.) 8.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 10.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
42. The best - 5662.5' Euro
Manager: The best
Earnings: 5662.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Albin Ridefelt - 440' Euro (21.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   LUCAS BASSET - 360' Euro (23.)
7.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Sarina Jenzer - 0 Euro (50.) 10.   Elena Roos - 0 Euro (51.)
43. FermO - 5652.5' Euro
Manager: FermO
Earnings: 5652.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
5.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 6.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
7.   Olle Boström - 310' Euro (10.) 8.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
9.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.) 10.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
44. jurado - 5635' Euro
Manager: jurado
Earnings: 5635' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Ida Bobach - 1250' Euro (1.)
3.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.) 4.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
5.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
7.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 8.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
9.   Signe Klinting - 480' Euro (17.) 10.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.)
45. Milou - 5630' Euro
Manager: Milou
Earnings: 5630' Euro
1.   Søren Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Ida Bobach - 1100' Euro (1.) 4.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
5.   Sarina Jenzer - 0 Euro (50.) 6.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
9.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.) 10.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
46. Oscar Domination lol - 5610' Euro
Manager: Oscar Domination lol
Earnings: 5610' Euro
1.   Oscar Phillips - 0 Euro (122.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Venla Niemi - 300' Euro (26.) 6.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
7.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 8.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
9.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 10.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
47. - 5592.5' Euro
Manager:
Earnings: 5592.5' Euro
1.   Matej Klusacek - 1110' Euro (7.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Jan Petrzela - 0 Euro (55.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   LUCAS BASSET - 360' Euro (23.) 6.   Florian Howald - 540' Euro (14.)
7.   Eva Kabathova - 260' Euro (28.) 8.   THEO FLEURENT - 560' Euro (13.)
9.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 10.   Rasmus Thrane Hansen - 900' Euro (5.)
48. BUOT - 5591' Euro
Manager: BUOT
Earnings: 5591' Euro
1.   Philipp Sauter - 1050' Euro (8.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
5.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
9.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.) 10.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
49. Bjørnebær - 5528.5' Euro
Manager: Bjørnebær
Earnings: 5528.5' Euro
1.   Torgeir Nørbech - 1200' Euro (6.) 2.   Anton Tynong - 137.5' Euro (30.)
3.   Olle Boström - 341' Euro (10.) 4.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
5.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 6.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Ingjerd Myhre - 0 Euro (58.) 8.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
9.   Mari Jevne Arnesen - 660' Euro (9.) 10.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
50. superjuniors - 5504.5' Euro
Manager: superjuniors
Earnings: 5504.5' Euro
1.   Ulf Forseth Indgaard - 390' Euro (15.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Britt Ingunn Nydal - 462' Euro (20.) 4.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.)
5.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 8.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
9.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.) 10.   Daniel Hajek - 460' Euro (18.)
51. Winnerteam - 5495' Euro
Manager: Winnerteam
Earnings: 5495' Euro
1.   Bettina Aebi - 270' Euro (32.) 2.   Philipp Sauter - 875' Euro (8.)
3.   Ida Bobach - 1100' Euro (1.) 4.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
5.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.) 6.   Venla Niemi - 300' Euro (26.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Florian Howald - 540' Euro (14.)
9.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 10.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
52. GO CANADA! - 5480' Euro
Manager: GO CANADA!
Earnings: 5480' Euro
1.   Anna Forsberg - 390' Euro (15.) 2.   Beata Falk - 50' Euro (37.)
3.   Marika Teini - 1320' Euro (3.) 4.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
5.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
7.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 8.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
9.   Leo Laakkonen - 0 Euro -- 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
53. Da Da Da Danes - 5412.5' Euro
Manager: Da Da Da Danes
Earnings: 5412.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Ida Bobach - 1100' Euro (1.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.) 6.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
7.   Torgeir Nørbech - 800' Euro (6.) 8.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.)
9.   Anton Tynong - 110' Euro (30.) 10.   Philipp Sauter - 700' Euro (8.)
54. SHOK - 5371' Euro
Manager: SHOK
Earnings: 5371' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
5.   Anton Tynong - 110' Euro (30.) 6.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
7.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.) 8.   Florian Howald - 540' Euro (14.)
9.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 10.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
55. IF Femman JWOC - 5350' Euro
Manager: IF Femman JWOC
Earnings: 5350' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Albin Ridefelt - 440' Euro (21.) 4.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
5.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.) 6.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
7.   Linnea Martinsson - 460' Euro (18.) 8.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.)
9.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 10.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
56. Leopard - 5320' Euro
Manager: Leopard
Earnings: 5320' Euro
1.   Albin Ridefelt - 600' Euro (21.) 2.   Gustav Bergman - 1250' Euro (1.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Anna Segersson - 0 Euro --
5.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 6.   Torgeir Nørbech - 800' Euro (6.)
7.   LUCAS BASSET - 360' Euro (23.) 8.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
9.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
57. Metric Mile - 5285' Euro
Manager: Metric Mile
Earnings: 5285' Euro
1.   Anton Tynong - 165' Euro (30.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Anette Baklid - 0 Euro --
5.   Kalle Liukkonen - 40' Euro (39.) 6.   Marjo Liikanen - 750' Euro (16.)
7.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 8.   Kristin Löfgren - 800' Euro (6.)
9.   Julia Gross - 900' Euro (5.) 10.   Oleksandra Parkhomenko - 0 Euro (91.)
58. Wou! - 5240' Euro
Manager: Wou!
Earnings: 5240' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Ida Bobach - 1250' Euro (1.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Signe Klinting - 480' Euro (17.) 6.   Heini Papinsaari - 0 Euro (42.)
7.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 8.   Venla Niemi - 300' Euro (26.)
9.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 10.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
59. O.K sabobar - 5234' Euro
Manager: O.K sabobar
Earnings: 5234' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Gustav Bergman - 1250' Euro (1.)
3.   Beata Falk - 44' Euro (37.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 6.   Anton Tynong - 110' Euro (30.)
7.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 8.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.) 10.   LUCAS BASSET - 360' Euro (23.)
60. OKS Otwock - 5212.5' Euro
Manager: OKS Otwock
Earnings: 5212.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
5.   Lauri Sild - 500' Euro (4.) 6.   Matej Klusacek - 740' Euro (7.)
7.   Venla Niemi - 300' Euro (26.) 8.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
9.   Anastasia Trubkina - 120' Euro (35.) 10.   Britt Ingunn Nydal - 420' Euro (20.)
61. Team PEGO - 5190' Euro
Manager: Team PEGO
Earnings: 5190' Euro
1.   Hirokazu Osaki - 0 Euro (DSQ) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Lauri Sild - 550' Euro (4.) 4.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
5.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
7.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 8.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
9.   Natalia Vinogradova - 0 Euro (62.) 10.   Natalia Uhorskaya - 0 Euro --
62. OMa - 5180' Euro
Manager: OMa
Earnings: 5180' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Ida Bobach - 1250' Euro (1.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 6.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
7.   Anton Tynong - 110' Euro (30.) 8.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
9.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 10.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.)
63. oritrentino.blogspot.com - 5172.5' Euro
Manager: oritrentino.blogspot.com
Earnings: 5172.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Jerker Lysell - 162.5' Euro (28.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
5.   Britt Ingunn Nydal - 420' Euro (20.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.) 10.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.)
64. Macke - 5160' Euro
Manager: Macke
Earnings: 5160' Euro
1.   Kalle Johansson - 210' Euro (34.) 2.   Søren Bobach - 1000' Euro (2.)
3.   Ida Bobach - 1100' Euro (1.) 4.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
5.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 6.   Torgeir Nørbech - 800' Euro (6.)
7.   Agni Fjogstad Nielsen - 600' Euro (11.) 8.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
9.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.) 10.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
65. Team Offtrack - 5155' Euro
Manager: Team Offtrack
Earnings: 5155' Euro
1.   Mathias Bjugan - 720' Euro (17.) 2.   Britt Ingunn Nydal - 525' Euro (20.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
5.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.) 6.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 8.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
9.   Signe Klinting - 480' Euro (17.) 10.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
66. IL Team - 5120' Euro
Manager: IL Team
Earnings: 5120' Euro
1.   Daniel Hajek - 690' Euro (18.) 2.   Adela Indrakova - 0 Euro (46.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
5.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 6.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
7.   Signe Klinting - 480' Euro (17.) 8.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 10.   Britt Ingunn Nydal - 420' Euro (20.)
67. Lopera Team - 5081' Euro
Manager: Lopera Team
Earnings: 5081' Euro
1.   Albin Ridefelt - 600' Euro (21.) 2.   Beata Falk - 50' Euro (37.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.)
5.   Lauri Sild - 500' Euro (4.) 6.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Daniel Hajek - 460' Euro (18.) 8.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
9.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 10.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
68. Dreamol - 5080' Euro
Manager: Dreamol
Earnings: 5080' Euro
1.   Albin Ridefelt - 600' Euro (21.) 2.   Beata Falk - 50' Euro (37.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
5.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.) 6.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.)
7.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.) 10.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
69. JT - 4994' Euro
Manager: JT
Earnings: 4994' Euro
1.   Albin Ridefelt - 600' Euro (21.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Beata Falk - 44' Euro (37.) 4.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
5.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.) 6.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.)
7.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 8.   Leo Laakkonen - 0 Euro --
9.   Marika Teini - 1200' Euro (3.) 10.   Venla Niemi - 300' Euro (26.)
70. The Killers - 4991' Euro
Manager: The Killers
Earnings: 4991' Euro
1.   Gustav Bergman - 1500' Euro (1.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Elisa ELSTNER - 0 Euro (DSQ)
5.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 6.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.)
7.   Nicole Scalet - 200' Euro (31.) 8.   Matej Klusacek - 740' Euro (7.)
9.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 10.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
71. 4 Gatti Ori Team - 4985' Euro
Manager: 4 Gatti Ori Team
Earnings: 4985' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Beata Falk - 50' Euro (37.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
7.   Tereza Petrzelova - 60' Euro (38.) 8.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
9.   Torgeir Nørbech - 800' Euro (6.) 10.   Elena Roos - 0 Euro (51.)
72. Flipassss - 4953.5' Euro
Manager: Flipassss
Earnings: 4953.5' Euro
1.   Jan Petrzela - 0 Euro (55.) 2.   Jerker Lysell - 162.5' Euro (28.)
3.   Anton Tynong - 121' Euro (30.) 4.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
5.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 6.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
73. Badedyrene - 4920' Euro
Manager: Badedyrene
Earnings: 4920' Euro
1.   Anna Forsberg - 390' Euro (15.) 2.   Beata Falk - 50' Euro (37.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
5.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.) 6.   Rasmus Thrane Hansen - 900' Euro (5.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
9.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 10.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
74. indiepop - 4905' Euro
Manager: indiepop
Earnings: 4905' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.) 4.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
5.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 6.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Anton Tynong - 110' Euro (30.) 10.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
75. E!3! - 4903' Euro
Manager: E!3!
Earnings: 4903' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Beata Falk - 50' Euro (37.)
3.   Jerker Lysell - 143' Euro (28.) 4.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.)
5.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
7.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 8.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
9.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 10.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
76. Australopers - 4880' Euro
Manager: Australopers
Earnings: 4880' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Emma Klingenberg - 200' Euro (25.)
3.   Zenia Hejlskov Mogensen - 0 Euro (67.) 4.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.)
5.   Lachlan Dow - 180' Euro (35.) 6.   Belinda Lawford - 0 Euro (83.)
7.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 8.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Rasmus Thrane Hansen - 900' Euro (5.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
77. GO Poland - 4851' Euro
Manager: GO Poland
Earnings: 4851' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Gaute Hallan Steiwer - 0 Euro -- 6.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
7.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 8.   Jacek Morawski - 0 Euro (DSQ)
9.   Daria Lajn - 540' Euro (23.) 10.   Hanna Wisniewska - 0 Euro (47.)
78. go for gold - 4826.5' Euro
Manager: go for gold
Earnings: 4826.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Beata Falk - 44' Euro (37.) 4.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
7.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 8.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
9.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
79. Uppsala Junior Sheep - 4821' Euro
Manager: Uppsala Junior Sheep
Earnings: 4821' Euro
1.   Gustav Bergman - 1500' Euro (1.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.) 6.   EMILY KEMP - 280' Euro (27.)
7.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 8.   Greta Knarston - 440' Euro (19.)
9.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.) 10.   Natalia Vinogradova - 0 Euro (62.)
80. Jivotnite - 4790' Euro
Manager: Jivotnite
Earnings: 4790' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Beata Falk - 50' Euro (37.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Leo Laakkonen - 0 Euro -- 6.   Venla Niemi - 300' Euro (26.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
9.   Tereza Petrzelova - 60' Euro (38.) 10.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
81. we pwn u!!! - 4790' Euro
Manager: we pwn u!!!
Earnings: 4790' Euro
1.   Daniel Hajek - 690' Euro (18.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Elena Roos - 0 Euro (51.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 6.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.)
7.   Eva Kabathova - 260' Euro (28.) 8.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Signe Klinting - 480' Euro (17.) 10.   Torgeir Nørbech - 800' Euro (6.)
82. Poker Racer - 4770' Euro
Manager: Poker Racer
Earnings: 4770' Euro
1.   Søren Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Milos Nykodym - 550' Euro (16.) 4.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.)
5.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 6.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.)
7.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 8.   Natalia Vinogradova - 0 Euro (62.)
9.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 10.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
83. Lusaskens OK - 4736.5' Euro
Manager: Lusaskens OK
Earnings: 4736.5' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Jerker Lysell - 162.5' Euro (28.)
3.   Kalle Johansson - 154' Euro (34.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 6.   Helena Karlsson - 0 Euro --
7.   Britt Ingunn Nydal - 420' Euro (20.) 8.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
9.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 10.   Linnea Martinsson - 460' Euro (18.)
84. ratazanators - 4730' Euro
Manager: ratazanators
Earnings: 4730' Euro
1.   Søren Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Emma Klingenberg - 200' Euro (25.)
3.   Ida Bobach - 1100' Euro (1.) 4.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
5.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 6.   Milos Nykodym - 500' Euro (16.)
7.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.) 8.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
9.   Anton Tynong - 110' Euro (30.) 10.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
85. Pro - 4729' Euro
Manager: Pro
Earnings: 4729' Euro
1.   Venla Niemi - 450' Euro (26.) 2.   Ulf Forseth Indgaard - 325' Euro (15.)
3.   Beata Falk - 44' Euro (37.) 4.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
5.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 6.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
9.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 10.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
86. Teurastajat - 4710' Euro
Manager: Teurastajat
Earnings: 4710' Euro
1.   Emma Klingenberg - 240' Euro (25.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Albin Ridefelt - 440' Euro (21.) 4.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.)
5.   Kalle Liukkonen - 40' Euro (39.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.)
9.   Linnea Martinsson - 460' Euro (18.) 10.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
87. Team Fiasko - 4686.5' Euro
Manager: Team Fiasko
Earnings: 4686.5' Euro
1.   Britt Ingunn Nydal - 630' Euro (20.) 2.   Jerker Lysell - 162.5' Euro (28.)
3.   Kalle Johansson - 154' Euro (34.) 4.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
5.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.) 6.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.) 8.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
9.   Matej Klusacek - 740' Euro (7.) 10.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
88. HSK - 4676' Euro
Manager: HSK
Earnings: 4676' Euro
1.   Anton Tynong - 165' Euro (30.) 2.   Torgeir Nørbech - 1000' Euro (6.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
5.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 6.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.)
7.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.) 8.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 10.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
89. Go Israel - 4656' Euro
Manager: Go Israel
Earnings: 4656' Euro
1.   Anna Forsberg - 390' Euro (15.) 2.   Gustav Bergman - 1250' Euro (1.)
3.   Emma Klingenberg - 176' Euro (25.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 6.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.)
7.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 8.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
9.   LUCAS BASSET - 360' Euro (23.) 10.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
90. Team Tynne - 4636' Euro
Manager: Team Tynne
Earnings: 4636' Euro
1.   Anton Tynong - 165' Euro (30.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Olle Boström - 341' Euro (10.) 4.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
5.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 6.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
7.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 8.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.)
9.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.)
91. jools - 4592.5' Euro
Manager: jools
Earnings: 4592.5' Euro
1.   Søren Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Angela Simpson - 0 Euro (80.)
5.   Venla Niemi - 300' Euro (26.) 6.   Samu Lehtola - 0 Euro --
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
9.   Olle Boström - 310' Euro (10.) 10.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
92. La Familia - 4550' Euro
Manager: La Familia
Earnings: 4550' Euro
1.   Gustav Bergman - 1500' Euro (1.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
5.   Anton Tynong - 110' Euro (30.) 6.   Severin Howald - 0 Euro --
7.   THIBAUT POUPARD - 0 Euro (DSQ) 8.   Tereza Petrzelova - 60' Euro (38.)
9.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.) 10.   Andris Jubelis - 0 Euro (70.)
93. Nallo - 4506.5' Euro
Manager: Nallo
Earnings: 4506.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Beata Falk - 44' Euro (37.) 4.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
7.   Natalia Vinogradova - 0 Euro (62.) 8.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
9.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.) 10.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
94. ruhrgebiet rockers - 4493' Euro
Manager: ruhrgebiet rockers
Earnings: 4493' Euro
1.   Søren Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Emma Klingenberg - 200' Euro (25.)
3.   Olli-Markus Taivainen - 363' Euro (9.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 6.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.)
7.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.) 8.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
9.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.) 10.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
95. Kellogg team - 4487.5' Euro
Manager: Kellogg team
Earnings: 4487.5' Euro
1.   Albin Ridefelt - 600' Euro (21.) 2.   Anton Tynong - 137.5' Euro (30.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
5.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 8.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
9.   Ingjerd Myhre - 0 Euro (58.) 10.   Heini Papinsaari - 0 Euro (42.)
96. er-team.blogspot.com - 4475' Euro
Manager: er-team.blogspot.com
Earnings: 4475' Euro
1.   Agni Fjogstad Nielsen - 900' Euro (11.) 2.   Mari Jevne Arnesen - 825' Euro (9.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Rasmus Folino Nielsen - 0 Euro (75.)
5.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 6.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Julia Gross - 900' Euro (5.) 8.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.)
9.   Severin Howald - 0 Euro -- 10.   Roberto Dallavalle - 0 Euro (56.)
97. Jerker och hans glada gossar - 4461' Euro
Manager: Jerker och hans glada gossar
Earnings: 4461' Euro
1.   Gustav Bergman - 1500' Euro (1.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Olle Boström - 341' Euro (10.) 4.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
5.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.) 6.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.)
7.   Anton Tynong - 110' Euro (30.) 8.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
9.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 10.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
98. underdogs - 4428.5' Euro
Manager: underdogs
Earnings: 4428.5' Euro
1.   Søren Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Jerker Lysell - 162.5' Euro (28.)
3.   Emma Klingenberg - 176' Euro (25.) 4.   Kate Morrison - 380' Euro (22.)
5.   Thomas Reynolds - 200' Euro (31.) 6.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
7.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 8.   Venla Niemi - 300' Euro (26.)
9.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 10.   Leo Laakkonen - 0 Euro --
99. Team Vad - 4414' Euro
Manager: Team Vad
Earnings: 4414' Euro
1.   Søren Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Ida Bobach - 1250' Euro (1.)
3.   Kalle Johansson - 154' Euro (34.) 4.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
5.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.) 6.   Linnea Martinsson - 460' Euro (18.)
7.   Britt Ingunn Nydal - 420' Euro (20.) 8.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
9.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.) 10.   Rasmus Folino Nielsen - 0 Euro (75.)
100. GW:s Junior squad - 4405' Euro
Manager: GW:s Junior squad
Earnings: 4405' Euro
1.   Jerker Lysell - 195' Euro (28.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Albin Ridefelt - 440' Euro (21.) 4.   Britt Ingunn Nydal - 420' Euro (20.)
5.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.) 6.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
7.   Anton Tynong - 110' Euro (30.) 8.   Linnea Martinsson - 460' Euro (18.)
9.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 10.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
101. paddys army - 4353' Euro
Manager: paddys army
Earnings: 4353' Euro
1.   Beata Falk - 60' Euro (37.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Jerker Lysell - 143' Euro (28.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Sarina Jenzer - 0 Euro (50.) 6.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.)
9.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 10.   Ingjerd Myhre - 0 Euro (58.)
102. Kung! - 4330' Euro
Manager: Kung!
Earnings: 4330' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Albin Ridefelt - 500' Euro (21.)
3.   Gustav Bergman - 1100' Euro (1.) 4.   Anton Tynong - 110' Euro (30.)
5.   Olle Boström - 310' Euro (10.) 6.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.)
7.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 8.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
9.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
103. Team - 4322.5' Euro
Manager: Team
Earnings: 4322.5' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Jan Petrzela - 0 Euro (55.)
5.   Severin Howald - 0 Euro -- 6.   Florian Howald - 540' Euro (14.)
7.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.) 10.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.)
104. P.A.U.L.J. - 4293' Euro
Manager: P.A.U.L.J.
Earnings: 4293' Euro
1.   Ulf Forseth Indgaard - 390' Euro (15.) 2.   Mathias Bjugan - 600' Euro (17.)
3.   Jerker Lysell - 143' Euro (28.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Søren Schwartz Sørensen - 0 Euro (103.) 6.   Britt Ingunn Nydal - 420' Euro (20.)
7.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.) 8.   Helena Karlsson - 0 Euro --
9.   Elen Katrine Skjerve - 1000' Euro (4.) 10.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
105. OLG Herzogenbuchsee - 4242.5' Euro
Manager: OLG Herzogenbuchsee
Earnings: 4242.5' Euro
1.   Florian Howald - 810' Euro (14.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Julia Gross - 990' Euro (5.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.) 6.   Sophie Tritschler - 700' Euro (8.)
7.   Philipp Sauter - 700' Euro (8.) 8.   Sarina Jenzer - 0 Euro (50.)
9.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.) 10.   Elena Roos - 0 Euro (51.)
106. KaiserChief - 4240' Euro
Manager: KaiserChief
Earnings: 4240' Euro
1.   Albin Ridefelt - 600' Euro (21.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Elena Roos - 0 Euro (51.) 4.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
5.   Elisa ELSTNER - 0 Euro (DSQ) 6.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
7.   Florian Howald - 540' Euro (14.) 8.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.)
9.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
107. Compass-cross - 4232.5' Euro
Manager: Compass-cross
Earnings: 4232.5' Euro
1.   Søren Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Lauri Sild - 550' Euro (4.) 4.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
5.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.) 6.   Samu Lehtola - 0 Euro --
7.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.) 8.   Silje Uhlen Maurseth - 0 Euro --
9.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 10.   Hyusein Veliev - 0 Euro (84.)
108. Nasty NZers - 4222.5' Euro
Manager: Nasty NZers
Earnings: 4222.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Florian Howald - 540' Euro (14.) 6.   Severin Howald - 0 Euro --
7.   Elena Roos - 0 Euro (51.) 8.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
9.   Thomas Reynolds - 200' Euro (31.) 10.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
109. JVM - 4211' Euro
Manager: JVM
Earnings: 4211' Euro
1.   Gustav Bergman - 1500' Euro (1.) 2.   Beata Falk - 50' Euro (37.)
3.   Olle Boström - 341' Euro (10.) 4.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.)
5.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 6.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
7.   Vili Niemi - 0 Euro (88.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Signe Klinting - 480' Euro (17.) 10.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
110. Sanda OLGY - 4188.5' Euro
Manager: Sanda OLGY
Earnings: 4188.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Jerker Lysell - 162.5' Euro (28.)
3.   Emma Klingenberg - 176' Euro (25.) 4.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
5.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.) 6.   Anton Tynong - 110' Euro (30.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
9.   Erik Alexander NILSSON-SIMKOVICS - 240' Euro (29.) 10.   Carlotta Scalet - 0 Euro (93.)
111. Top Junior Team - 4170' Euro
Manager: Top Junior Team
Earnings: 4170' Euro
1.   Olli-Markus Taivainen - 495' Euro (9.) 2.   Daniel Hajek - 575' Euro (18.)
3.   Lauri Sild - 550' Euro (4.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Bjarne Friedrichs - 0 Euro (91.) 6.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
7.   Erik Alexander NILSSON-SIMKOVICS - 240' Euro (29.) 8.   Anton Tynong - 110' Euro (30.)
9.   Agni Fjogstad Nielsen - 600' Euro (11.) 10.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.)
112. RUB-A535 - 4155' Euro
Manager: RUB-A535
Earnings: 4155' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Lauri Sild - 625' Euro (4.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.)
5.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 6.   Anette Baklid - 0 Euro --
7.   Severin Howald - 0 Euro -- 8.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
9.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.)
113. Team PD - 4151' Euro
Manager: Team PD
Earnings: 4151' Euro
1.   Ida Bobach - 1500' Euro (1.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Anton Tynong - 121' Euro (30.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Vetle Ruud Bråten - 0 Euro -- 6.   Vili Niemi - 0 Euro (88.)
7.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 8.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Signe Klinting - 480' Euro (17.) 10.   Roberto Dallavalle - 0 Euro (56.)
114. Team Fjellgeitene - 4073' Euro
Manager: Team Fjellgeitene
Earnings: 4073' Euro
1.   Albin Ridefelt - 600' Euro (21.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Jerker Lysell - 143' Euro (28.) 4.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
5.   Anton Tynong - 110' Euro (30.) 6.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
7.   Britt Ingunn Nydal - 420' Euro (20.) 8.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
9.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 10.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
115. kolivenc rasti - 4065' Euro
Manager: kolivenc rasti
Earnings: 4065' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Kristin Löfgren - 1000' Euro (6.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
5.   Anton Tynong - 110' Euro (30.) 6.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.)
7.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.) 8.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.)
9.   Lauri Sild - 500' Euro (4.) 10.   Anastasia Trubkina - 120' Euro (35.)
116. Teamwaller - 4058.5' Euro
Manager: Teamwaller
Earnings: 4058.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Anton Tynong - 137.5' Euro (30.)
3.   Olle Boström - 341' Euro (10.) 4.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
5.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 6.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 8.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.)
9.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 10.   Leo Laakkonen - 0 Euro --
117. UKS Gwiazdeczki Świętoszów - 3990' Euro
Manager: UKS Gwiazdeczki Świętoszów
Earnings: 3990' Euro
1.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.) 2.   Ida Bobach - 1250' Euro (1.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 6.   Jacek Morawski - 0 Euro (DSQ)
7.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 8.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
9.   Leo Laakkonen - 0 Euro -- 10.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
118. The Winging Team - 3976' Euro
Manager: The Winging Team
Earnings: 3976' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Anna Forsberg - 325' Euro (15.)
3.   Anton Tynong - 121' Euro (30.) 4.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.)
5.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 6.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.)
7.   Ingjerd Myhre - 0 Euro (58.) 8.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
9.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 10.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
119. oskarito - 3956' Euro
Manager: oskarito
Earnings: 3956' Euro
1.   Olle Boström - 465' Euro (10.) 2.   Isabelle Feer - 0 Euro --
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Elen Katrine Skjerve - 1000' Euro (4.)
5.   Florian Howald - 540' Euro (14.) 6.   Kristin Löfgren - 800' Euro (6.)
7.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 8.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
9.   LUCAS BASSET - 360' Euro (23.) 10.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
120. Lalcechecorre - 3921' Euro
Manager: Lalcechecorre
Earnings: 3921' Euro
1.   Elena Roos - 0 Euro (51.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Sari Anttonen - 0 Euro (74.)
5.   Frida Lönnberg - 0 Euro -- 6.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
7.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 8.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.)
9.   Mari Jevne Arnesen - 660' Euro (9.) 10.   Marie Hauerslev - 0 Euro (54.)
121. Kampftrinkverband Völs - 3881.5' Euro
Manager: Kampftrinkverband Völs
Earnings: 3881.5' Euro
1.   Gustav Bergman - 1500' Euro (1.) 2.   Anton Tynong - 137.5' Euro (30.)
3.   Florian Howald - 594' Euro (14.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Severin Howald - 0 Euro -- 6.   Elena Roos - 0 Euro (51.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Helena Karlsson - 0 Euro -- 10.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
122. BlakMamba - 3863' Euro
Manager: BlakMamba
Earnings: 3863' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Jerker Lysell - 143' Euro (28.) 4.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
5.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 6.   EMILY KEMP - 280' Euro (27.)
7.   Kate Morrison - 380' Euro (22.) 8.   Andrew Peat - 0 Euro (138.)
9.   Ruairí Short - 0 Euro (97.) 10.   Rachel Goodwin - 0 Euro (79.)
123. Apple pie - 3839' Euro
Manager: Apple pie
Earnings: 3839' Euro
1.   Jerker Lysell - 195' Euro (28.) 2.   Gustav Bergman - 1250' Euro (1.)
3.   Beata Falk - 44' Euro (37.) 4.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
5.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.) 6.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Mairead Rocke - 0 Euro (106.)
9.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 10.   Ingjerd Myhre - 0 Euro (58.)
124. - 3822.5' Euro
Manager:
Earnings: 3822.5' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Olle Boström - 387.5' Euro (10.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Samu Lehtola - 0 Euro --
5.   Lauri Sild - 500' Euro (4.) 6.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
7.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 8.   Venla Niemi - 300' Euro (26.)
9.   Signe Klinting - 480' Euro (17.) 10.   Anastasia Trubkina - 120' Euro (35.)
125. Gold - 3745.5' Euro
Manager: Gold
Earnings: 3745.5' Euro
1.   Emma Klingenberg - 240' Euro (25.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   DIOGO MIGUEL - 33' Euro (40.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.) 6.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
7.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 8.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
9.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
126. Bingo - 3725' Euro
Manager: Bingo
Earnings: 3725' Euro
1.   Jerker Lysell - 195' Euro (28.) 2.   Emma Klingenberg - 200' Euro (25.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 6.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.)
7.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 8.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
9.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 10.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
127. FantaCOleg - 3720' Euro
Manager: FantaCOleg
Earnings: 3720' Euro
1.   Hector Haines - 900' Euro (21.) 2.   Pavel Kubat - 0 Euro (52.)
3.   Tommaso Scalet - 0 Euro (78.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
7.   Ingjerd Myhre - 0 Euro (58.) 8.   Carlotta Scalet - 0 Euro (93.)
9.   Britt Ingunn Nydal - 420' Euro (20.) 10.   Nicole Scalet - 200' Euro (31.)
128. bäst - 3717.5' Euro
Manager: bäst
Earnings: 3717.5' Euro
1.   Albin Ridefelt - 600' Euro (21.) 2.   Anton Tynong - 137.5' Euro (30.)
3.   Gustav Bergman - 1100' Euro (1.) 4.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
5.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.) 6.   Linnea Martinsson - 460' Euro (18.)
7.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.) 8.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
9.   Olle Boström - 310' Euro (10.) 10.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.)
129. Flowing - 3715' Euro
Manager: Flowing
Earnings: 3715' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
5.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.) 6.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
7.   Erik Alexander NILSSON-SIMKOVICS - 240' Euro (29.) 8.   Bjarne Friedrichs - 0 Euro (91.)
9.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Søren Schwartz Sørensen - 0 Euro (103.)
130. mmha - 3700' Euro
Manager: mmha
Earnings: 3700' Euro
1.   Emma Klingenberg - 240' Euro (25.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Bjarne Friedrichs - 0 Euro (91.) 4.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
5.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.) 6.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
7.   Marie Winkler - 0 Euro (78.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.)
131. rent bord - 3687' Euro
Manager: rent bord
Earnings: 3687' Euro
1.   Ingjerd Myhre - 0 Euro (58.) 2.   Ulf Forseth Indgaard - 325' Euro (15.)
3.   Britt Ingunn Nydal - 462' Euro (20.) 4.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.)
5.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.) 6.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
7.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 8.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
9.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 10.   Mari Jevne Arnesen - 660' Euro (9.)
132. Team Ivo - 3676.5' Euro
Manager: Team Ivo
Earnings: 3676.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Jerker Lysell - 162.5' Euro (28.)
3.   Beata Falk - 44' Euro (37.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.) 8.   Severin Howald - 0 Euro --
9.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.) 10.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
133. Acktjärns OK - 3671' Euro
Manager: Acktjärns OK
Earnings: 3671' Euro
1.   Jerker Lysell - 195' Euro (28.) 2.   Albin Ridefelt - 500' Euro (21.)
3.   Anna Forsberg - 286' Euro (15.) 4.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
5.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 6.   Kristin Löfgren - 800' Euro (6.)
7.   Anton Tynong - 110' Euro (30.) 8.   Elisa ELSTNER - 0 Euro (DSQ)
9.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.) 10.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
134. Junioreliten - 3670' Euro
Manager: Junioreliten
Earnings: 3670' Euro
1.   Ulf Forseth Indgaard - 390' Euro (15.) 2.   Emma Klingenberg - 200' Euro (25.)
3.   Ida Bobach - 1100' Euro (1.) 4.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 6.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
7.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.) 8.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
9.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.) 10.   Natalia Vinogradova - 0 Euro (62.)
135. MarshMALO - 3669' Euro
Manager: MarshMALO
Earnings: 3669' Euro
1.   Olle Boström - 465' Euro (10.) 2.   Ralph Street - 0 Euro (DSQ)
3.   Beata Falk - 44' Euro (37.) 4.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
5.   Ingjerd Myhre - 0 Euro (58.) 6.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Hector Haines - 600' Euro (21.)
9.   Leo Laakkonen - 0 Euro -- 10.   Elen Katrine Skjerve - 1000' Euro (4.)
136. corko - 3650' Euro
Manager: corko
Earnings: 3650' Euro
1.   Nicolas Simonin - 0 Euro (49.) 2.   Beata Falk - 50' Euro (37.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
5.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.) 6.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
9.   LUCAS BASSET - 360' Euro (23.) 10.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
137. catalan team - 3643' Euro
Manager: catalan team
Earnings: 3643' Euro
1.   LUCAS BASSET - 540' Euro (23.) 2.   Lauri Sild - 625' Euro (4.)
3.   Kate Morrison - 418' Euro (22.) 4.   DIOGO MIGUEL - 30' Euro (40.)
5.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.) 6.   Carlotta Scalet - 0 Euro (93.)
7.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.) 8.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.)
9.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 10.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
138. Wulffmorgenthaler - 3625' Euro
Manager: Wulffmorgenthaler
Earnings: 3625' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Beata Falk - 50' Euro (37.)
3.   Philipp Sauter - 770' Euro (8.) 4.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
5.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.) 6.   Mari Jevne Arnesen - 660' Euro (9.)
7.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.) 8.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
9.   Torgeir Nørbech - 800' Euro (6.) 10.   Anton Tynong - 110' Euro (30.)
139. what? - 3620' Euro
Manager: what?
Earnings: 3620' Euro
1.   Jerker Lysell - 195' Euro (28.) 2.   Britt Ingunn Nydal - 525' Euro (20.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
5.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
7.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.) 8.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
9.   Kevin OBoyle - 0 Euro (DSQ) 10.   Helena Karlsson - 0 Euro --
140. O-kalu - 3596' Euro
Manager: O-kalu
Earnings: 3596' Euro
1.   Emma Klingenberg - 240' Euro (25.) 2.   Kalle Liukkonen - 50' Euro (39.)
3.   Linnea Martinsson - 506' Euro (18.) 4.   Ingjerd Myhre - 0 Euro (58.)
5.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.) 6.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Monika Gajda - 0 Euro -- 10.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
141. Okansas - 3595' Euro
Manager: Okansas
Earnings: 3595' Euro
1.   EMILY KEMP - 420' Euro (27.) 2.   Morten Jarvis Westergård - 1125' Euro (11.)
3.   Carlotta Scalet - 0 Euro (93.) 4.   Anna Shafer-Skelton - 0 Euro (98.)
5.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 6.   Christian Hohl - 0 Euro (67.)
7.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.) 8.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Rasmus Thrane Hansen - 900' Euro (5.) 10.   Michael Baggio - 0 Euro (77.)
142. Johan Runesson - 3592.5' Euro
Manager: Johan Runesson
Earnings: 3592.5' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Anton Tynong - 137.5' Euro (30.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
5.   Olle Boström - 310' Euro (10.) 6.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
9.   Sarina Jenzer - 0 Euro (50.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
143. a team - 3582.5' Euro
Manager: a team
Earnings: 3582.5' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Jerker Lysell - 162.5' Euro (28.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
5.   Bridget Anderson - 0 Euro (65.) 6.   Belinda Lawford - 0 Euro (83.)
7.   Greta Knarston - 440' Euro (19.) 8.   Thomas Reynolds - 200' Euro (31.)
9.   Jourdan Harvey - 0 Euro (115.) 10.   Aislinn Prendergast - 0 Euro (77.)
144. happysad - 3576' Euro
Manager: happysad
Earnings: 3576' Euro
1.   Jerker Lysell - 195' Euro (28.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
5.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.) 6.   Monika Gajda - 0 Euro --
7.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 8.   Venla Niemi - 300' Euro (26.)
9.   Britt Ingunn Nydal - 420' Euro (20.) 10.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
145. dolomiti - 3566' Euro
Manager: dolomiti
Earnings: 3566' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Emma Klingenberg - 176' Euro (25.) 4.   Anastasia Trubkina - 120' Euro (35.)
5.   Natalia Vinogradova - 0 Euro (62.) 6.   Julia Gross - 900' Euro (5.)
7.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 8.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
9.   Elena Roos - 0 Euro (51.) 10.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.)
146. OKJ - 3548' Euro
Manager: OKJ
Earnings: 3548' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Jerker Lysell - 143' Euro (28.) 4.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
5.   Lauri Sild - 500' Euro (4.) 6.   Anton Tynong - 110' Euro (30.)
7.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 8.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
9.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 10.   CELESTIN CRESPIN - 0 Euro (47.)
147. MFROC - 3515.5' Euro
Manager: MFROC
Earnings: 3515.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Jerker Lysell - 143' Euro (28.) 4.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
5.   Olle Boström - 310' Euro (10.) 6.   Elena Roos - 0 Euro (51.)
7.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.) 8.   Sarina Jenzer - 0 Euro (50.)
9.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
148. Top Gear - 3505' Euro
Manager: Top Gear
Earnings: 3505' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Ralph Street - 0 Euro (DSQ) 4.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
5.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.) 6.   Agni Fjogstad Nielsen - 600' Euro (11.)
7.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.) 8.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
9.   Matej Klusacek - 740' Euro (7.) 10.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
149. Dislers - 3403' Euro
Manager: Dislers
Earnings: 3403' Euro
1.   Ulf Forseth Indgaard - 390' Euro (15.) 2.   Silje Uhlen Maurseth - 0 Euro --
3.   Jerker Lysell - 143' Euro (28.) 4.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
5.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.) 6.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.)
7.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 8.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
9.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.) 10.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
150. sloths - 3397.5' Euro
Manager: sloths
Earnings: 3397.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1200' Euro (2.) 2.   Anton Tynong - 137.5' Euro (30.)
3.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.) 4.   Kristin Löfgren - 800' Euro (6.)
5.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 6.   Natalia Vinogradova - 0 Euro (62.)
7.   Ingjerd Myhre - 0 Euro (58.) 8.   Kalle Liukkonen - 40' Euro (39.)
9.   Signe Klinting - 480' Euro (17.) 10.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.)
151. Go Latvia, Go Goldfinger!!! - 3386' Euro
Manager: Go Latvia, Go Goldfinger!!!
Earnings: 3386' Euro
1.   Jerker Lysell - 195' Euro (28.) 2.   Søren Bobach - 1000' Euro (2.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.)
5.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.) 6.   Silje Uhlen Maurseth - 0 Euro --
7.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 8.   Elena Roos - 0 Euro (51.)
9.   Arturs Paulins - 0 Euro (DSQ) 10.   Zemgus Zagata - 0 Euro (DSQ)
152. x - 3372.5' Euro
Manager: x
Earnings: 3372.5' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Samu Lehtola - 0 Euro -- 4.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.)
5.   Olle Boström - 310' Euro (10.) 6.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.)
9.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 10.   Silje Uhlen Maurseth - 0 Euro --
153. j-man\'s all stars - 3370' Euro
Manager: j-man\'s all stars
Earnings: 3370' Euro
1.   EMILY KEMP - 420' Euro (27.) 2.   Greg Alhswede - 0 Euro (130.)
3.   Albin Ridefelt - 440' Euro (21.) 4.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
5.   Sari Anttonen - 0 Euro (74.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Eva Kabathova - 260' Euro (28.) 8.   Florian Howald - 540' Euro (14.)
9.   Sarina Jenzer - 0 Euro (50.) 10.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
154. Dolomite sapiens - 3370' Euro
Manager: Dolomite sapiens
Earnings: 3370' Euro
1.   Britt Ingunn Nydal - 630' Euro (20.) 2.   Mathias Bjugan - 600' Euro (17.)
3.   Sarina Jenzer - 0 Euro (50.) 4.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.)
5.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 6.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.)
7.   Kris Jones - 0 Euro (89.) 8.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
9.   Zenia Hejlskov Mogensen - 0 Euro (67.) 10.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
155. Hungary - 3281' Euro
Manager: Hungary
Earnings: 3281' Euro
1.   Máté Bereczki - 0 Euro (80.) 2.   LUCAS BASSET - 450' Euro (23.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Daniel Wolf - 0 Euro --
5.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.) 6.   Mari Jevne Arnesen - 660' Euro (9.)
7.   Agni Fjogstad Nielsen - 600' Euro (11.) 8.   THIBAUT POUPARD - 0 Euro (DSQ)
9.   THEO FLEURENT - 560' Euro (13.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
156. Guasina - 3280' Euro
Manager: Guasina
Earnings: 3280' Euro
1.   Erik Alexander NILSSON-SIMKOVICS - 360' Euro (29.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Severin Howald - 0 Euro -- 4.   Elena Roos - 0 Euro (51.)
5.   Sarina Jenzer - 0 Euro (50.) 6.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Roberto Dallavalle - 0 Euro (56.) 8.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
9.   Olle Boström - 310' Euro (10.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
157. Golden Goons - 3236' Euro
Manager: Golden Goons
Earnings: 3236' Euro
1.   Jerker Lysell - 195' Euro (28.) 2.   Beata Falk - 50' Euro (37.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.) 6.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
7.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 8.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
9.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Anette Baklid - 0 Euro --
158. etan og - 3225' Euro
Manager: etan og
Earnings: 3225' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (2.)
3.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.) 4.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
5.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 6.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
7.   Sarina Jenzer - 0 Euro (50.) 8.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.)
9.   EMILY KEMP - 280' Euro (27.) 10.   Nathanial Lyons - 0 Euro (DSQ)
159. IFKB - 3195' Euro
Manager: IFKB
Earnings: 3195' Euro
1.   Olli-Markus Taivainen - 495' Euro (9.) 2.   Elena Roos - 0 Euro (51.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
5.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 6.   Natalia Vinogradova - 0 Euro (62.)
7.   Roberto Dallavalle - 0 Euro (56.) 8.   Matej Klusacek - 740' Euro (7.)
9.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.) 10.   Severin Howald - 0 Euro --
160. Team Jarseng - 3185' Euro
Manager: Team Jarseng
Earnings: 3185' Euro
1.   Jerker Lysell - 195' Euro (28.) 2.   Gustav Bergman - 1250' Euro (1.)
3.   Jonas Leandersson - 0 Euro -- 4.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.)
5.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 6.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
7.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 8.   Jerker Lysell - 0 Euro (28.)
9.   Peter Hodkinson - 0 Euro (42.) 10.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
161. Fly\'n - 3180' Euro
Manager: Fly\'n
Earnings: 3180' Euro
1.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Angela Simpson - 0 Euro (80.) 4.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.)
5.   Marius Thrane Ødum - 60' Euro (38.) 6.   Nicole Scalet - 200' Euro (31.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
9.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 10.   Toby Scott - 0 Euro (DSQ)
162. Ellmo - 3122.5' Euro
Manager: Ellmo
Earnings: 3122.5' Euro
1.   Søren Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Thomas Reynolds - 220' Euro (31.) 4.   Simon Jager - 0 Euro (54.)
5.   Nicolas Simonin - 0 Euro (49.) 6.   Scott McDonald - 0 Euro (87.)
7.   Jourdan Harvey - 0 Euro (115.) 8.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
9.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 10.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
163. gschtiiiflete kater - 3103' Euro
Manager: gschtiiiflete kater
Earnings: 3103' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.)
3.   Mathias Bjugan - 528' Euro (17.) 4.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.)
5.   Torgeir Nørbech - 800' Euro (6.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.) 8.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
9.   Lauri Sild - 500' Euro (4.) 10.   Rasmus Kiilerich Kragh - 0 Euro (92.)
164. Team N - 3032.5' Euro
Manager: Team N
Earnings: 3032.5' Euro
1.   Beata Falk - 60' Euro (37.) 2.   Jerker Lysell - 162.5' Euro (28.)
3.   Lauri Sild - 550' Euro (4.) 4.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
5.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 6.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
7.   Olli-Markus Taivainen - 330' Euro (9.) 8.   Venla Niemi - 300' Euro (26.)
9.   Zemgus Zagata - 0 Euro (DSQ) 10.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
165. Zaholice SK - 2960' Euro
Manager: Zaholice SK
Earnings: 2960' Euro
1.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.) 2.   Ivana Bochenkova - 300' Euro (29.)
3.   Milos Nykodym - 550' Euro (16.) 4.   Venla Niemi - 300' Euro (26.)
5.   Leo Laakkonen - 0 Euro -- 6.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
7.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
9.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 10.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
166. USSR - 2889.5' Euro
Manager: USSR
Earnings: 2889.5' Euro
1.   Yury Tambasau - 870' Euro (12.) 2.   Margarita Molotkova - 1387.5' Euro (7.)
3.   Anastasia Trubkina - 132' Euro (35.) 4.   Rasmi Guseynov - 0 Euro (125.)
5.   Dmitry Zhitukhin - 0 Euro (46.) 6.   Mykola Fodchuk - 0 Euro (45.)
7.   Olena Pitirimova - 0 Euro (59.) 8.   Lauri Sild - 500' Euro (4.)
9.   Andris Jubelis - 0 Euro (70.) 10.   Marita Freimane - 0 Euro (73.)
167. - 2870' Euro
Manager:
Earnings: 2870' Euro
1.   Christoph Prunsche - 0 Euro (53.) 2.   Paul Lützkendorf - 0 Euro (43.)
3.   Gustav Bergman - 1100' Euro (1.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Zenia Hejlskov Mogensen - 0 Euro (67.) 8.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
9.   Gaute Hallan Steiwer - 0 Euro -- 10.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.)
168. adgfeth - 2790' Euro
Manager: adgfeth
Earnings: 2790' Euro
1.   Olli-Markus Taivainen - 495' Euro (9.) 2.   Venla Niemi - 375' Euro (26.)
3.   Marika Teini - 1320' Euro (3.) 4.   Leo Laakkonen - 0 Euro --
5.   Samu Lehtola - 0 Euro -- 6.   Mira Kaskinen - 600' Euro (21.)
7.   Heini Papinsaari - 0 Euro (42.) 8.   Tuomo Istolahti - 0 Euro --
9.   Vili Niemi - 0 Euro (88.) 10.   Victor Mansner - 0 Euro (44.)
169. Team Blomquist - 2781' Euro
Manager: Team Blomquist
Earnings: 2781' Euro
1.   Søren Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Marius Thrane Ødum - 75' Euro (38.)
3.   Emma Klingenberg - 176' Euro (25.) 4.   Julia Blomquist - 0 Euro (76.)
5.   Kris Jones - 0 Euro (89.) 6.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
7.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 8.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
9.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.) 10.   Silje Uhlen Maurseth - 0 Euro --
170. koopaoravad - 2620' Euro
Manager: koopaoravad
Earnings: 2620' Euro
1.   Kenny Kivikas - 0 Euro -- 2.   Kristo Heinmann - 0 Euro (83.)
3.   Lauri Sild - 550' Euro (4.) 4.   Piibe Tammemäe - 240' Euro (33.)
5.   Venla Niemi - 300' Euro (26.) 6.   Vili Niemi - 0 Euro (88.)
7.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 8.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
9.   Arturs Paulins - 0 Euro (DSQ) 10.   Britt Ingunn Nydal - 420' Euro (20.)
171. Team ONOE - 2560' Euro
Manager: Team ONOE
Earnings: 2560' Euro
1.   Chiharu KODAMA - 0 Euro (DSQ) 2.   Hikaru KIKUCHI - 0 Euro (114.)
3.   Miki HAYASHI - 0 Euro (119.) 4.   Saho MIYAKAWA - 0 Euro --
5.   Tomoko HOSHINO - 0 Euro (111.) 6.   Yuka ONUMA - 0 Euro (105.)
7.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.) 8.   Marika Teini - 1200' Euro (3.)
9.   Venla Niemi - 300' Euro (26.) 10.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.)
172. ITALIA UNO - 2540' Euro
Manager: ITALIA UNO
Earnings: 2540' Euro
1.   Roberto Dallavalle - 0 Euro (56.) 2.   Carlotta Scalet - 0 Euro (93.)
3.   Nicole Scalet - 220' Euro (31.) 4.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
5.   Gustav Bergman - 1000' Euro (1.) 6.   Torgeir Nørbech - 800' Euro (6.)
7.   Ingjerd Myhre - 0 Euro (58.) 8.   Vetle Ruud Bråten - 0 Euro --
9.   Daniel Hajek - 460' Euro (18.) 10.   Tereza Petrzelova - 60' Euro (38.)
173. Rebelot Team - 2482.5' Euro
Manager: Rebelot Team
Earnings: 2482.5' Euro
1.   Bettina Aebi - 270' Euro (32.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
3.   Elena Roos - 0 Euro (51.) 4.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
5.   Natalia Vinogradova - 0 Euro (62.) 6.   Olle Boström - 310' Euro (10.)
7.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.) 8.   Søren Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Nicole Scalet - 200' Euro (31.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
174. Smoky Bandits - 2402.5' Euro
Manager: Smoky Bandits
Earnings: 2402.5' Euro
1.   Gaute Hallan Steiwer - 0 Euro -- 2.   Vegard Ruttenborg - 562.5' Euro (26.)
3.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 6.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.)
7.   Kris Jones - 0 Euro (89.) 8.   Matt Halliday - 0 Euro (59.)
9.   Lauri Sild - 500' Euro (4.) 10.   THEO FLEURENT - 560' Euro (13.)
175. Dogs of War Jr - 2393' Euro
Manager: Dogs of War Jr
Earnings: 2393' Euro
1.   CLEMENT FUMEY - 0 Euro (86.) 2.   THEO FLEURENT - 700' Euro (13.)
3.   ALIZEE GAILLARD - 33' Euro (40.) 4.   BENJAMIN LEPOUTRE - 0 Euro --
5.   CELESTIN CRESPIN - 0 Euro (47.) 6.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
7.   LEA VERCELLOTTI - 840' Euro (13.) 8.   MATHIEU RINGOT - 420' Euro (27.)
9.   LUCAS BASSET - 360' Euro (23.) 10.   PERRINE OBSTETARD - 0 Euro (49.)
176. :) - 2385' Euro
Manager: :)
Earnings: 2385' Euro
1.   Matthias Kyburz - 315' Euro (20.) 2.   Emma Klingenberg - 200' Euro (25.)
3.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.) 4.   Ida Bobach - 1000' Euro (1.)
5.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.) 6.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.)
7.   Anna Forsberg - 260' Euro (15.) 8.   Natalia Vinogradova - 0 Euro (62.)
9.   Ralph Street - 0 Euro (DSQ) 10.   Carlotta Scalet - 0 Euro (93.)
177. The Outsiders - 2380' Euro
Manager: The Outsiders
Earnings: 2380' Euro
1.   Mari Jevne Arnesen - 990' Euro (9.) 2.   Silje Uhlen Maurseth - 0 Euro --
3.   Ingjerd Myhre - 0 Euro (58.) 4.   Ulf Forseth Indgaard - 260' Euro (15.)
5.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.) 6.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
7.   Vetle Ruud Bråten - 0 Euro -- 8.   Anette Baklid - 0 Euro --
9.   Mathias Bjugan - 480' Euro (17.) 10.   Linn Hokholt - 210' Euro (34.)
178. Flying Finns - 2150' Euro
Manager: Flying Finns
Earnings: 2150' Euro
1.   Vili Niemi - 0 Euro (88.) 2.   Kalle Liukkonen - 50' Euro (39.)
3.   Samu Lehtola - 0 Euro -- 4.   Sari Anttonen - 0 Euro (74.)
5.   Marika Teini - 1200' Euro (3.) 6.   Fredric Portin - 0 Euro (DSQ)
7.   Victor Mansner - 0 Euro (44.) 8.   Venla Niemi - 300' Euro (26.)
9.   Mira Kaskinen - 600' Euro (21.) 10.   Heini Papinsaari - 0 Euro (42.)
179. Team - 2120' Euro
Manager: Team
Earnings: 2120' Euro
1.   Bjarne Friedrichs - 0 Euro (91.) 2.   Emma Klingenberg - 200' Euro (25.)
3.   Søren Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Anton Tynong - 110' Euro (30.)
7.   Helena Karlsson - 0 Euro -- 8.   Maxim Lemesev - 0 Euro --
9.   Anastasia Trubkina - 120' Euro (35.) 10.   Ralph Street - 0 Euro (DSQ)
180. bestoftherest - 2104' Euro
Manager: bestoftherest
Earnings: 2104' Euro
1.   Elisa ELSTNER - 0 Euro (DSQ) 2.   Helmut GREMMEL - 0 Euro (64.)
3.   Erik Alexander NILSSON-SIMKOVICS - 264' Euro (29.) 4.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
5.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 6.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.)
7.   Olle Boström - 310' Euro (10.) 8.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.)
9.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.) 10.   Emma Klingenberg - 160' Euro (25.)
181. kavgolovo - 2062.5' Euro
Manager: kavgolovo
Earnings: 2062.5' Euro
1.   Vetle Ruud Bråten - 0 Euro -- 2.   Olli-Markus Taivainen - 412.5' Euro (9.)
3.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.) 4.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
5.   Beata Falk - 40' Euro (37.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
182. team ITSUKI - 1940' Euro
Manager: team ITSUKI
Earnings: 1940' Euro
1.   Hirokazu Osaki - 0 Euro (DSQ) 2.   Eisuke OTA - 0 Euro (144.)
3.   Takahiro YANO - 0 Euro (128.) 4.   Yuhei TACHIKAWA - 0 Euro (136.)
5.   Wataru FUKADA - 0 Euro (146.) 6.   Yasumitsu KONDO - 0 Euro (DSQ)
7.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 8.   Jenny Lönnkvist - 800' Euro (2.)
9.   Søren Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Jerker Lysell - 130' Euro (28.)
183. don\'t know - 1930' Euro
Manager: don\'t know
Earnings: 1930' Euro
1.   Daniel Hajek - 690' Euro (18.) 2.   Adela Indrakova - 0 Euro (46.)
3.   Adela Jakobova - 0 Euro -- 4.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.)
5.   Jan Petrzela - 0 Euro (55.) 6.   Matej Klusacek - 740' Euro (7.)
7.   Eva Kabathova - 260' Euro (28.) 8.   Pavel Kubat - 0 Euro (52.)
9.   Jindra Hlavova - 0 Euro -- 10.   Ivana Bochenkova - 240' Euro (29.)
184. smittyo - 1740' Euro
Manager: smittyo
Earnings: 1740' Euro
1.   Tori Borish  - 0 Euro -- 2.   Holly Kuestner - 0 Euro (59.)
3.   Jenny Lönnkvist - 880' Euro (2.) 4.   Venla Niemi - 300' Euro (26.)
5.   Olle Boström - 310' Euro (10.) 6.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.)
7.   Leo Laakkonen - 0 Euro -- 8.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
9.   Adrew Childs - 0 Euro (106.) 10.   Greg Alhswede - 0 Euro (130.)
185. the_worldO_stars - 1731' Euro
Manager: the_worldO_stars
Earnings: 1731' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Tereza Novotna - 0 Euro (70.)
3.   Matthias Kyburz - 231' Euro (20.) 4.   Fiona Kirk - 0 Euro (56.)
5.   Florian Howald - 540' Euro (14.) 6.   Sarina Jenzer - 0 Euro (50.)
7.   Severin Howald - 0 Euro -- 8.   Iva Agova - 60' Euro (39.)
9.   Katya Stoyanova - 0 Euro (116.) 10.   Hyusein Veliev - 0 Euro (84.)
186. Team 85 - 1731' Euro
Manager: Team 85
Earnings: 1731' Euro
1.   Wouter LEEUWS - 0 Euro (80.) 2.   Siarhei Fedatsenka - 425' Euro (24.)
3.   Marius Thrane Ødum - 66' Euro (38.) 4.   Signe Klinting - 480' Euro (17.)
5.   Ralph Street - 0 Euro (DSQ) 6.   Kris Jones - 0 Euro (89.)
7.   Matthias Kyburz - 210' Euro (20.) 8.   Albin Ridefelt - 400' Euro (21.)
9.   Anton Tynong - 110' Euro (30.) 10.   Beata Falk - 40' Euro (37.)
187. Team NZ - 1260' Euro
Manager: Team NZ
Earnings: 1260' Euro
1.   Greta Knarston - 660' Euro (19.) 2.   Scott McDonald - 0 Euro (87.)
3.   Thomas Reynolds - 220' Euro (31.) 4.   Andrew Peat - 0 Euro (138.)
5.   Jourdan Harvey - 0 Euro (115.) 6.   Georgia Whitla - 0 Euro (55.)
7.   Nicola Peat - 0 Euro (104.) 8.   Simon Jager - 0 Euro (54.)
9.   Rachel Goodwin - 0 Euro (79.) 10.   Kate Morrison - 380' Euro (22.)
188. BELARUS - 1244' Euro
Manager: BELARUS
Earnings: 1244' Euro
1.   Yury Tambasau - 870' Euro (12.) 2.   Vasili Straltsou - 0 Euro (76.)
3.   Siarhei Fedatsenka - 374' Euro (24.) 4.   Dzianis Monich - 0 Euro (79.)
5.   Kanstantsin Miadzvedzeu - 0 Euro (100.) 6.   Mikhail Makeyenka - 0 Euro (112.)
7.   Natallia Hryshanava - 0 Euro (94.) 8.   Veronika Khismatullina - 0 Euro (99.)
9.   Olga Vinogradova - 0 Euro -- 10.   Natalia Vinogradova - 0 Euro (62.)
189. Piiirswe - 1238' Euro
Manager: Piiirswe
Earnings: 1238' Euro
1.   Britt Ingunn Nydal - 630' Euro (20.) 2.   Ulf Forseth Indgaard - 325' Euro (15.)
3.   Jerker Lysell - 143' Euro (28.) 4.   Tove Alexandersson - 0 Euro (52.)
5.   Kalle Johansson - 140' Euro (34.)
190. Team PEGO - 1216' Euro
Manager: Team PEGO
Earnings: 1216' Euro
1.   Marita Freimane - 0 Euro (73.) 2.   ISABEL SÁ - 0 Euro (89.)
3.   Eva Kabathova - 286' Euro (28.) 4.   Iva Agova - 60' Euro (39.)
5.   Anne Edwards - 870' Euro (12.) 6.   Natallia Hryshanava - 0 Euro (94.)
7.   PERRINE OBSTETARD - 0 Euro (49.) 8.   Carlotta Scalet - 0 Euro (93.)
9.   Olga Vinogradova - 0 Euro -- 10.   Helena Karlsson - 0 Euro --
191. lemings - 1144' Euro
Manager: lemings
Earnings: 1144' Euro
1.   Matjaž Štanfel - 0 Euro -- 2.   Tobias GUGGENBERGER - 0 Euro (51.)
3.   Kalle Johansson - 154' Euro (34.) 4.   Anna Segersson - 0 Euro --
5.   Agni Fjogstad Nielsen - 600' Euro (11.) 6.   Linn Hokholt - 210' Euro (34.)
7.   Bettina Aebi - 180' Euro (32.) 8.   Simon Brändli - 0 Euro --
9.   Leo Laakkonen - 0 Euro -- 10.   Vili Niemi - 0 Euro (88.)
192. Kiwis - 1070' Euro
Manager: Kiwis
Earnings: 1070' Euro
1.   Jourdan Harvey - 0 Euro (115.) 2.   Thomas Reynolds - 250' Euro (31.)
3.   Toby Scott - 0 Euro (DSQ) 4.   Scott McDonald - 0 Euro (87.)
5.   Greta Knarston - 440' Euro (19.) 6.   Angela Simpson - 0 Euro (80.)
7.   Kate Morrison - 380' Euro (22.) 8.   Simon Jager - 0 Euro (54.)
9.   Nicola Peat - 0 Euro (104.) 10.   Georgia Whitla - 0 Euro (55.)
193. Labcheuski - 1005' Euro
Manager: Labcheuski
Earnings: 1005' Euro
1.   Dzianis Monich - 0 Euro (79.) 2.   Siarhei Fedatsenka - 425' Euro (24.)
3.   Kanstantsin Miadzvedzeu - 0 Euro (100.) 4.   Mikhail Makeyenka - 0 Euro (112.)
5.   Natallia Hryshanava - 0 Euro (94.) 6.   Yury Tambasau - 580' Euro (12.)
7.   Siarhei Fedatsenka - 0 Euro (24.) 8.   Vasili Straltsou - 0 Euro (76.)
9.   Yury Tambasau - 0 Euro (12.)
194. O.T - 532.5' Euro
Manager: O.T
Earnings: 532.5' Euro
1.   Bettina Aebi - 270' Euro (32.) 2.   Matthias Kyburz - 262.5' Euro (20.)
195. JFOC - 390' Euro
Manager: JFOC
Earnings: 390' Euro
1.   Anna Forsberg - 390' Euro (15.)
196. Dortmund Connection - 0 Euro
Manager: Dortmund Connection
Earnings: 0 Euro
1.   Bjarne Friedrichs - 0 Euro (91.) 2.   Christoph Prunsche - 0 Euro (53.)
3.   Johanna Schmidt - 0 Euro (71.) 4.   Josephine Greiner - 0 Euro (69.)
5.   Marie Winkler - 0 Euro (78.) 6.   Matthias Kretzschmar - 0 Euro (73.)
7.   Paul Lützkendorf - 0 Euro (43.) 8.   Christoph Brandt - 0 Euro (58.)
9.   Jeremy GENAR - 0 Euro (61.) 10.   Adriaan PELCKMANS - 0 Euro --
197. FCSP - 0 Euro
Manager: FCSP
Earnings: 0 Euro
1.   Christoph Brandt - 0 Euro (58.) 2.   Marie Winkler - 0 Euro (78.)
3.   Bjarne Friedrichs - 0 Euro (91.) 4.   Paul Lützkendorf - 0 Euro (43.)
5.   Matthias Kretzschmar - 0 Euro (73.) 6.   Johanna Schmidt - 0 Euro (71.)
7.   Christoph Prunsche - 0 Euro (53.) 8.   Josephine Greiner - 0 Euro (69.)

See overview of registered teams here.