Fantasy JWOC - Race 1

1. OLG Herzogenbuchsee - 7850' Euro
Manager: OLG Herzogenbuchsee
Earnings: 7850' Euro
1.   Julia Gross - 780' Euro (15.) 2.   Matthias Kyburz - 1250' Euro (1.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Fiona Kirk - 1000' Euro (4.)
5.   Florian Howald - 1000' Euro (4.) 6.   Philipp Sauter - 440' Euro (19.)
7.   Sarina Jenzer - 800' Euro (6.) 8.   Severin Howald - 800' Euro (6.)
9.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.) 10.   Elena Roos - 660' Euro (9.)
2. IL Team - 7740' Euro
Manager: IL Team
Earnings: 7740' Euro
1.   Milos Nykodym - 2400' Euro (2.) 2.   Tereza Novotna - 1000' Euro (2.)
3.   Daniel Hajek - 0 Euro (DSQ) 4.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
5.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 6.   Ingjerd Myhre - 740' Euro (7.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
9.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 10.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
3. L-Team - 7455' Euro
Manager: L-Team
Earnings: 7455' Euro
1.   Fiona Kirk - 1500' Euro (4.) 2.   Julia Gross - 650' Euro (15.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.) 6.   Severin Howald - 800' Euro (6.)
7.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 8.   Sarina Jenzer - 800' Euro (6.)
9.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 10.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
4. ratazanators - 7055' Euro
Manager: ratazanators
Earnings: 7055' Euro
1.   Søren Bobach - 675' Euro (5.) 2.   Emma Klingenberg - 250' Euro (21.)
3.   Ida Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
5.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 6.   Milos Nykodym - 1600' Euro (2.)
7.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.) 8.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
9.   Anton Tynong - 400' Euro (21.) 10.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
5. dolomiti - 7030' Euro
Manager: dolomiti
Earnings: 7030' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Emma Klingenberg - 220' Euro (21.) 4.   Anastasia Trubkina - 540' Euro (14.)
5.   Natalia Vinogradova - 700' Euro (8.) 6.   Julia Gross - 520' Euro (15.)
7.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 8.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
9.   Elena Roos - 660' Euro (9.) 10.   Fiona Kirk - 1000' Euro (4.)
6. Dolomite sapiens - 6845' Euro
Manager: Dolomite sapiens
Earnings: 6845' Euro
1.   Britt Ingunn Nydal - 390' Euro (15.) 2.   Mathias Bjugan - 925' Euro (7.)
3.   Sarina Jenzer - 880' Euro (6.) 4.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
5.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 6.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.)
7.   Kris Jones - 320' Euro (25.) 8.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
9.   Zenia Hejlskov Mogensen - 580' Euro (12.) 10.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
7. Solidpowder - 6550' Euro
Manager: Solidpowder
Earnings: 6550' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Matthias Kyburz - 1100' Euro (1.) 4.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.)
5.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 6.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Julia Gross - 520' Euro (15.) 8.   Matej Klusacek - 0 Euro (46.)
9.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 10.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.)
8. OKS Otwock - 6480' Euro
Manager: OKS Otwock
Earnings: 6480' Euro
1.   Matthias Kyburz - 1500' Euro (1.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Emma Klingenberg - 220' Euro (21.) 4.   Sarina Jenzer - 800' Euro (6.)
5.   Elena Roos - 660' Euro (9.) 6.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.)
7.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 8.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
9.   Kris Jones - 320' Euro (25.) 10.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
9. Johan Runesson - 6420' Euro
Manager: Johan Runesson
Earnings: 6420' Euro
1.   Matthias Kyburz - 1500' Euro (1.) 2.   Anton Tynong - 500' Euro (21.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
5.   Olle Boström - 700' Euro (8.) 6.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.)
7.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 8.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
9.   Sarina Jenzer - 800' Euro (6.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
10. 4 Gatti Ori Team - 6390' Euro
Manager: 4 Gatti Ori Team
Earnings: 6390' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Matthias Kyburz - 1250' Euro (1.)
3.   Tereza Novotna - 880' Euro (2.) 4.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
5.   Elena Roos - 660' Euro (9.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Julia Gross - 520' Euro (15.) 8.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
9.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.) 10.   Venla Niemi - 0 Euro (43.)
11. go for gold - 6381' Euro
Manager: go for gold
Earnings: 6381' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Matthias Kyburz - 1250' Euro (1.)
3.   Beata Falk - 341' Euro (10.) 4.   Fiona Kirk - 1000' Euro (4.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Lauri Sild - 0 Euro (66.)
7.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
9.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 10.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
12. oritrentino.blogspot.com - 6352.5' Euro
Manager: oritrentino.blogspot.com
Earnings: 6352.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Jerker Lysell - 187.5' Euro (26.)
3.   Søren Bobach - 495' Euro (5.) 4.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
5.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 8.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.) 10.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.)
13. gschtiiiflete kater - 6334' Euro
Manager: gschtiiiflete kater
Earnings: 6334' Euro
1.   Matthias Kyburz - 1500' Euro (1.) 2.   Fiona Kirk - 1250' Euro (4.)
3.   Mathias Bjugan - 814' Euro (7.) 4.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.)
5.   Torgeir Nørbech - 400' Euro (21.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.) 8.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
9.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 10.   Rasmus Kiilerich Kragh - 690' Euro (18.)
14. Alpine Rockers - 6330' Euro
Manager: Alpine Rockers
Earnings: 6330' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Emma Klingenberg - 250' Euro (21.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Julia Gross - 520' Euro (15.)
5.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 6.   Elena Roos - 660' Euro (9.)
7.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 8.   Natalia Vinogradova - 700' Euro (8.)
9.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 10.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.)
15. paddys army - 6310' Euro
Manager: paddys army
Earnings: 6310' Euro
1.   Beata Falk - 465' Euro (10.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
5.   Sarina Jenzer - 800' Euro (6.) 6.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 8.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.)
9.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.) 10.   Ingjerd Myhre - 740' Euro (7.)
16. Juspo - 6263.5' Euro
Manager: Juspo
Earnings: 6263.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Jerker Lysell - 187.5' Euro (26.)
3.   Britt Ingunn Nydal - 286' Euro (15.) 4.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 6.   Fiona Kirk - 1000' Euro (4.)
7.   Signe Klinting - 240' Euro (29.) 8.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
9.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 10.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
17. Gaga Deluxe - 6227.5' Euro
Manager: Gaga Deluxe
Earnings: 6227.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Jerker Lysell - 187.5' Euro (26.)
3.   Matthias Kyburz - 1100' Euro (1.) 4.   Fiona Kirk - 1000' Euro (4.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Christoph Prunsche - 0 Euro (50.)
7.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
9.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 10.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
18. Da Da Da Danes - 6205' Euro
Manager: Da Da Da Danes
Earnings: 6205' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Ida Bobach - 1000' Euro (2.)
3.   Søren Bobach - 495' Euro (5.) 4.   Fiona Kirk - 1000' Euro (4.)
5.   Philipp Sauter - 440' Euro (19.) 6.   Zenia Hejlskov Mogensen - 580' Euro (12.)
7.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.) 8.   Rasmus Thrane Hansen - 0 Euro (61.)
9.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.) 10.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
19. O.K sabobar - 6170' Euro
Manager: O.K sabobar
Earnings: 6170' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Søren Bobach - 495' Euro (5.) 4.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.) 6.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
7.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 8.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
9.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 10.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.)
20. KaiserChief - 6131' Euro
Manager: KaiserChief
Earnings: 6131' Euro
1.   Albin Ridefelt - 405' Euro (14.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Elena Roos - 726' Euro (9.) 4.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Elisa ELSTNER - 0 Euro (55.) 6.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
7.   Florian Howald - 1000' Euro (4.) 8.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
9.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
21. Pro - 6058' Euro
Manager: Pro
Earnings: 6058' Euro
1.   Emma Klingenberg - 300' Euro (21.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Zenia Hejlskov Mogensen - 638' Euro (12.) 4.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.)
5.   Natalia Vinogradova - 700' Euro (8.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.) 8.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
9.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 10.   Philipp Sauter - 440' Euro (19.)
22. Bjørnebær - 6000' Euro
Manager: Bjørnebær
Earnings: 6000' Euro
1.   Torgeir Nørbech - 600' Euro (21.) 2.   Anton Tynong - 500' Euro (21.)
3.   Olle Boström - 770' Euro (8.) 4.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
5.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Ingjerd Myhre - 740' Euro (7.) 8.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
9.   Mari Jevne Arnesen - 900' Euro (5.) 10.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
23. Lopera Team - 5975' Euro
Manager: Lopera Team
Earnings: 5975' Euro
1.   Matthias Kyburz - 1500' Euro (1.) 2.   Britt Ingunn Nydal - 325' Euro (15.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.) 6.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
7.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 8.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
9.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.) 10.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.)
24. Gold - 5970' Euro
Manager: Gold
Earnings: 5970' Euro
1.   Emma Klingenberg - 300' Euro (21.) 2.   Matthias Kyburz - 1250' Euro (1.)
3.   DIOGO MIGUEL - 660' Euro (11.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.) 6.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
7.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 8.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
9.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 10.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
25. MFROC - 5970' Euro
Manager: MFROC
Earnings: 5970' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Matthias Kyburz - 1250' Euro (1.)
3.   Emma Klingenberg - 220' Euro (21.) 4.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
5.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.) 6.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
7.   Leon Keely - 0 Euro (126.) 8.   Aislinn Prendergast - 360' Euro (29.)
9.   Elena Roos - 660' Euro (9.) 10.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.)
26. holde - 5950' Euro
Manager: holde
Earnings: 5950' Euro
1.   Emma Klingenberg - 300' Euro (21.) 2.   Severin Howald - 1000' Euro (6.)
3.   Fiona Kirk - 1100' Euro (4.) 4.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 6.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.)
9.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 10.   BENJAMIN LEPOUTRE - 0 Euro --
27. kolivenc rasti - 5945' Euro
Manager: kolivenc rasti
Earnings: 5945' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Matthias Kyburz - 1100' Euro (1.) 4.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 6.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.)
7.   Kris Jones - 320' Euro (25.) 8.   Anton Tynong - 400' Euro (21.)
9.   Natalia Vinogradova - 700' Euro (8.) 10.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
28. The Winging Team - 5925' Euro
Manager: The Winging Team
Earnings: 5925' Euro
1.   Mathias Bjugan - 1110' Euro (7.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
5.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
9.   Ingjerd Myhre - 740' Euro (7.) 10.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
29. Junioreliten - 5900' Euro
Manager: Junioreliten
Earnings: 5900' Euro
1.   Ulf Forseth Indgaard - 360' Euro (17.) 2.   Emma Klingenberg - 250' Euro (21.)
3.   Ida Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
5.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 6.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
7.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 8.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
9.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.) 10.   Natalia Vinogradova - 700' Euro (8.)
30. OMa - 5876' Euro
Manager: OMa
Earnings: 5876' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Beata Falk - 341' Euro (10.) 4.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
5.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 6.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.)
7.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
9.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.) 10.   Fiona Kirk - 1000' Euro (4.)
31. Winnerteam - 5860' Euro
Manager: Winnerteam
Earnings: 5860' Euro
1.   Fiona Kirk - 1500' Euro (4.) 2.   Ida Bobach - 1000' Euro (2.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
5.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 6.   LEA VERCELLOTTI - 240' Euro (29.)
7.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.) 8.   Tove Alexandersson - 0 Euro (DSQ)
9.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.) 10.   Severin Howald - 800' Euro (6.)
32. Pekinggrillens stjerner - 5859' Euro
Manager: Pekinggrillens stjerner
Earnings: 5859' Euro
1.   Søren Bobach - 675' Euro (5.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Philipp Sauter - 484' Euro (19.) 4.   Zenia Hejlskov Mogensen - 580' Euro (12.)
5.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Tove Alexandersson - 0 Euro (DSQ)
7.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.) 8.   Torgeir Nørbech - 400' Euro (21.)
9.   THIBAUT POUPARD - 870' Euro (12.) 10.   Rasmus Thrane Hansen - 0 Euro (61.)
33. Kellogg team - 5835' Euro
Manager: Kellogg team
Earnings: 5835' Euro
1.   Albin Ridefelt - 405' Euro (14.) 2.   Anton Tynong - 500' Euro (21.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 8.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
9.   Ingjerd Myhre - 740' Euro (7.) 10.   Heini Papinsaari - 0 Euro (59.)
34. OrientExpress - 5810' Euro
Manager: OrientExpress
Earnings: 5810' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Tereza Novotna - 880' Euro (2.) 4.   Sophie Tritschler - 620' Euro (10.)
5.   Fiona Kirk - 1000' Euro (4.) 6.   Kristin Löfgren - 100' Euro (36.)
7.   Monika Gajda - 360' Euro (23.) 8.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
9.   Rasmus Thrane Hansen - 0 Euro (61.) 10.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
35. T-tiimi - 5790' Euro
Manager: T-tiimi
Earnings: 5790' Euro
1.   Marika Teini - 840' Euro (13.) 2.   Ida Bobach - 1000' Euro (2.)
3.   Matthias Kyburz - 1100' Euro (1.) 4.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
5.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 6.   Kristin Löfgren - 100' Euro (36.)
7.   Fiona Kirk - 1000' Euro (4.) 8.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
9.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro -- 10.   Zenia Hejlskov Mogensen - 580' Euro (12.)
36. FermO - 5750' Euro
Manager: FermO
Earnings: 5750' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Emma Klingenberg - 250' Euro (21.)
3.   Matthias Kyburz - 1100' Euro (1.) 4.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
5.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 6.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.)
7.   Elena Roos - 660' Euro (9.) 8.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
9.   Tove Alexandersson - 0 Euro (DSQ) 10.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
37. Lalcechecorre - 5730' Euro
Manager: Lalcechecorre
Earnings: 5730' Euro
1.   Elena Roos - 990' Euro (9.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Matthias Kyburz - 1100' Euro (1.) 4.   Sari Anttonen - 520' Euro (15.)
5.   Frida Lönnberg - 0 Euro -- 6.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
7.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 8.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
9.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.) 10.   Elen Katrine Skjerve - 40' Euro (39.)
38. Madarskikonnik - 5725' Euro
Manager: Madarskikonnik
Earnings: 5725' Euro
1.   Ida Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Matthias Kyburz - 1250' Euro (1.)
3.   Søren Bobach - 495' Euro (5.) 4.   Kris Jones - 320' Euro (25.)
5.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   LUCAS BASSET - 0 Euro -- 8.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
9.   Sophie Tritschler - 620' Euro (10.) 10.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
39. Team Offtrack - 5725' Euro
Manager: Team Offtrack
Earnings: 5725' Euro
1.   Mathias Bjugan - 1110' Euro (7.) 2.   Britt Ingunn Nydal - 325' Euro (15.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
5.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.) 8.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
9.   Signe Klinting - 240' Euro (29.) 10.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
40. Flipassss - 5697.5' Euro
Manager: Flipassss
Earnings: 5697.5' Euro
1.   Jan Petrzela - 510' Euro (24.) 2.   Jerker Lysell - 187.5' Euro (26.)
3.   Anton Tynong - 440' Euro (21.) 4.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
5.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 6.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.)
7.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 8.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
41. indiepop - 5680' Euro
Manager: indiepop
Earnings: 5680' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Søren Bobach - 495' Euro (5.) 4.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Signe Klinting - 240' Euro (29.) 6.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
7.   Tove Alexandersson - 0 Euro (DSQ) 8.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
9.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 10.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.)
42. x - 5630' Euro
Manager: x
Earnings: 5630' Euro
1.   Matthias Kyburz - 1500' Euro (1.) 2.   Samu Lehtola - 0 Euro (54.)
3.   Olle Boström - 770' Euro (8.) 4.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
5.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 6.   Silje Uhlen Maurseth - 0 Euro --
7.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.) 8.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.)
9.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
43. memories - 5595' Euro
Manager: memories
Earnings: 5595' Euro
1.   Agni Fjogstad Nielsen - 0 Euro (44.) 2.   Mathias Bjugan - 925' Euro (7.)
3.   Milos Nykodym - 1760' Euro (2.) 4.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.)
5.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 6.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
7.   Olle Boström - 700' Euro (8.) 8.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
9.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 10.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
44. E!3! - 5592.5' Euro
Manager: E!3!
Earnings: 5592.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Beata Falk - 387.5' Euro (10.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.)
5.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 6.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.) 8.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
9.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 10.   Lauri Sild - 0 Euro (66.)
45. :) - 5580' Euro
Manager: :)
Earnings: 5580' Euro
1.   Matthias Kyburz - 1500' Euro (1.) 2.   Emma Klingenberg - 250' Euro (21.)
3.   Tereza Novotna - 880' Euro (2.) 4.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
5.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 6.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.)
7.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.) 8.   Natalia Vinogradova - 700' Euro (8.)
9.   Ralph Street - 180' Euro (32.) 10.   Carlotta Scalet - 0 Euro (45.)
46. Evil Empire - 5577.5' Euro
Manager: Evil Empire
Earnings: 5577.5' Euro
1.   Beata Falk - 465' Euro (10.) 2.   Gustav Bergman - 412.5' Euro (9.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
5.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 8.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Mairead Rocke - 120' Euro (35.) 10.   Ralph Street - 180' Euro (32.)
47. SHOK - 5545' Euro
Manager: SHOK
Earnings: 5545' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Emma Klingenberg - 250' Euro (21.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
5.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 6.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
7.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.) 8.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 10.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.)
48. Jivotnite - 5515' Euro
Manager: Jivotnite
Earnings: 5515' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Matthias Kyburz - 1250' Euro (1.)
3.   Søren Bobach - 495' Euro (5.) 4.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
5.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 6.   Venla Niemi - 0 Euro (43.)
7.   Marika Teini - 560' Euro (13.) 8.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
9.   Leo Laakkonen - 0 Euro -- 10.   Tereza Petrzelova - 300' Euro (26.)
49. Ok, nice video - 5510' Euro
Manager: Ok, nice video
Earnings: 5510' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Britt Ingunn Nydal - 325' Euro (15.)
3.   Ida Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
5.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 6.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
7.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.) 8.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
9.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.) 10.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
50. Team of Champs - 5480' Euro
Manager: Team of Champs
Earnings: 5480' Euro
1.   Marika Teini - 840' Euro (13.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
5.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.) 6.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 8.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
9.   Venla Niemi - 0 Euro (43.) 10.   Angela Simpson - 340' Euro (24.)
51. LTteam - 5435' Euro
Manager: LTteam
Earnings: 5435' Euro
1.   Søren Bobach - 675' Euro (5.) 2.   Emma Klingenberg - 250' Euro (21.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
5.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.) 6.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
7.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.) 8.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Jourdan Harvey - 20' Euro (40.) 10.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
52. sloths - 5433.5' Euro
Manager: sloths
Earnings: 5433.5' Euro
1.   Emma Klingenberg - 300' Euro (21.) 2.   Jerker Lysell - 187.5' Euro (26.)
3.   Britt Ingunn Nydal - 286' Euro (15.) 4.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
7.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Natalia Vinogradova - 700' Euro (8.)
9.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.) 10.   Kristin Löfgren - 100' Euro (36.)
53. rent bord - 5396' Euro
Manager: rent bord
Earnings: 5396' Euro
1.   Ingjerd Myhre - 1110' Euro (7.) 2.   Ulf Forseth Indgaard - 300' Euro (17.)
3.   Britt Ingunn Nydal - 286' Euro (15.) 4.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.)
5.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 6.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
7.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.) 8.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
9.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 10.   Mari Jevne Arnesen - 900' Euro (5.)
54. MF OK - 5295' Euro
Manager: MF OK
Earnings: 5295' Euro
1.   DIOGO MIGUEL - 900' Euro (11.) 2.   Britt Ingunn Nydal - 325' Euro (15.)
3.   Emma Klingenberg - 220' Euro (21.) 4.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
5.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Helena Karlsson - 0 Euro -- 8.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
9.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.) 10.   LUCAS BASSET - 0 Euro --
55. The best - 5230' Euro
Manager: The best
Earnings: 5230' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Matthias Kyburz - 1100' Euro (1.) 4.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.)
5.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.) 8.   Lauri Sild - 0 Euro (66.)
9.   Erik Alexander NILSSON-SIMKOVICS - 0 Euro (48.) 10.   Elisa ELSTNER - 0 Euro (55.)
56. OK Kalabalik - 5225' Euro
Manager: OK Kalabalik
Earnings: 5225' Euro
1.   Søren Bobach - 675' Euro (5.) 2.   Ida Bobach - 1000' Euro (2.)
3.   Matthias Kyburz - 1100' Euro (1.) 4.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
5.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 6.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
7.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 8.   Samu Lehtola - 0 Euro (54.)
9.   Elena Roos - 660' Euro (9.) 10.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
57. Preo - 5210' Euro
Manager: Preo
Earnings: 5210' Euro
1.   Britt Ingunn Nydal - 390' Euro (15.) 2.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
5.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.) 6.   Ingjerd Myhre - 740' Euro (7.)
7.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 8.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
9.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
58. kremsku dream team - 5205' Euro
Manager: kremsku dream team
Earnings: 5205' Euro
1.   Vili Niemi - 0 Euro (81.) 2.   Ida Bobach - 1000' Euro (2.)
3.   Søren Bobach - 495' Euro (5.) 4.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
5.   Jonas Leandersson - 0 Euro -- 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 8.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
9.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 10.   Natalia Vinogradova - 700' Euro (8.)
59. Pasa - 5180' Euro
Manager: Pasa
Earnings: 5180' Euro
1.   Mathias Bjugan - 1110' Euro (7.) 2.   Ulf Forseth Indgaard - 300' Euro (17.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
5.   Anton Tynong - 400' Euro (21.) 6.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
9.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.)
60. O-kalu - 5134' Euro
Manager: O-kalu
Earnings: 5134' Euro
1.   Emma Klingenberg - 300' Euro (21.) 2.   Kalle Liukkonen - 0 Euro (87.)
3.   Linnea Martinsson - 44' Euro (39.) 4.   Ingjerd Myhre - 740' Euro (7.)
5.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.) 6.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
7.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 8.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Monika Gajda - 360' Euro (23.) 10.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
61. Oscar Domination lol - 5105' Euro
Manager: Oscar Domination lol
Earnings: 5105' Euro
1.   Oscar Phillips - 0 Euro (DSQ) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
5.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 6.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
7.   Zenia Hejlskov Mogensen - 580' Euro (12.) 8.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.)
9.   Elena Roos - 660' Euro (9.) 10.   Lauri Sild - 0 Euro (66.)
62. Kung! - 5092.5' Euro
Manager: Kung!
Earnings: 5092.5' Euro
1.   Kalle Johansson - 465' Euro (10.) 2.   Albin Ridefelt - 337.5' Euro (14.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
5.   Tove Alexandersson - 0 Euro (DSQ) 6.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
9.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 10.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.)
63. Zaholice SK - 5070' Euro
Manager: Zaholice SK
Earnings: 5070' Euro
1.   Tereza Novotna - 1200' Euro (2.) 2.   Ivana Bochenkova - 450' Euro (29.)
3.   Milos Nykodym - 1760' Euro (2.) 4.   Venla Niemi - 0 Euro (43.)
5.   Leo Laakkonen - 0 Euro -- 6.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
7.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 8.   Lauri Sild - 0 Euro (66.)
9.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 10.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
64. LIL - 5057.5' Euro
Manager: LIL
Earnings: 5057.5' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Albin Ridefelt - 337.5' Euro (14.)
3.   Søren Bobach - 495' Euro (5.) 4.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
7.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.) 8.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Kristin Löfgren - 100' Euro (36.) 10.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
65. Go Latvia, Go Goldfinger!!! - 5057.5' Euro
Manager: Go Latvia, Go Goldfinger!!!
Earnings: 5057.5' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Søren Bobach - 562.5' Euro (5.)
3.   Matthias Kyburz - 1100' Euro (1.) 4.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
5.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 6.   Silje Uhlen Maurseth - 0 Euro --
7.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 8.   Elena Roos - 660' Euro (9.)
9.   Arturs Paulins - 840' Euro (13.) 10.   Zemgus Zagata - 140' Euro (34.)
66. Nallo - 5021' Euro
Manager: Nallo
Earnings: 5021' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Matthias Kyburz - 1250' Euro (1.)
3.   Beata Falk - 341' Euro (10.) 4.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
5.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 6.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
7.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 8.   Natalia Vinogradova - 700' Euro (8.)
9.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.) 10.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
67. GO CANADA! - 5017.5' Euro
Manager: GO CANADA!
Earnings: 5017.5' Euro
1.   Anna Forsberg - 570' Euro (22.) 2.   Beata Falk - 387.5' Euro (10.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
5.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.) 6.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
7.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 8.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
9.   Venla Niemi - 0 Euro (43.) 10.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
68. JH - 4987.5' Euro
Manager: JH
Earnings: 4987.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Jerker Lysell - 187.5' Euro (26.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Marika Teini - 560' Euro (13.)
5.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 6.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Elen Katrine Skjerve - 40' Euro (39.) 8.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
9.   Matt Halliday - 0 Euro (117.) 10.   Hollie Orr - 0 Euro (67.)
69. Team PD - 4970' Euro
Manager: Team PD
Earnings: 4970' Euro
1.   Ida Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Anton Tynong - 440' Euro (21.) 4.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
5.   Vetle Ruud Bråten - 0 Euro -- 6.   Vili Niemi - 0 Euro (81.)
7.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 8.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
9.   Signe Klinting - 240' Euro (29.) 10.   Roberto Dallavalle - 80' Euro (37.)
70. Wulffmorgenthaler - 4961.5' Euro
Manager: Wulffmorgenthaler
Earnings: 4961.5' Euro
1.   Matthias Kyburz - 1500' Euro (1.) 2.   Beata Falk - 387.5' Euro (10.)
3.   Philipp Sauter - 484' Euro (19.) 4.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.)
5.   Tove Alexandersson - 0 Euro (DSQ) 6.   Mari Jevne Arnesen - 900' Euro (5.)
7.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.) 8.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
9.   Torgeir Nørbech - 400' Euro (21.) 10.   Anton Tynong - 400' Euro (21.)
71. Ch\'tis riders - 4910' Euro
Manager: Ch\'tis riders
Earnings: 4910' Euro
1.   THEO FLEURENT - 180' Euro (35.) 2.   LUCAS BASSET - 0 Euro --
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   MATHIEU RINGOT - 0 Euro (94.)
5.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 6.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.)
7.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
9.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 10.   Philipp Sauter - 440' Euro (19.)
72. Leku - 4885' Euro
Manager: Leku
Earnings: 4885' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Ida Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
5.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 6.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
7.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 8.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
9.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 10.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
73. Liquorice - 4875' Euro
Manager: Liquorice
Earnings: 4875' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
5.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 6.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.)
7.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.) 8.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Greta Knarston - 140' Euro (34.) 10.   Jourdan Harvey - 20' Euro (40.)
74. Apple pie - 4868.5' Euro
Manager: Apple pie
Earnings: 4868.5' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Gustav Bergman - 412.5' Euro (9.)
3.   Beata Falk - 341' Euro (10.) 4.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
5.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.) 6.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.)
7.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 8.   Mairead Rocke - 120' Euro (35.)
9.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 10.   Ingjerd Myhre - 740' Euro (7.)
75. Rebelot Team - 4867.5' Euro
Manager: Rebelot Team
Earnings: 4867.5' Euro
1.   LEA VERCELLOTTI - 360' Euro (29.) 2.   Beata Falk - 387.5' Euro (10.)
3.   Natalia Vinogradova - 770' Euro (8.) 4.   Sophie Tritschler - 620' Euro (10.)
5.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Zemgus Zagata - 140' Euro (34.) 8.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
9.   Jan Petrzela - 340' Euro (24.) 10.   Rinat Gabitov - 0 Euro (85.)
76. Uppsala Junior Sheep - 4865' Euro
Manager: Uppsala Junior Sheep
Earnings: 4865' Euro
1.   Gustav Bergman - 495' Euro (9.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Matthias Kyburz - 1100' Euro (1.) 4.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
5.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 6.   EMILY KEMP - 0 Euro (48.)
7.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 8.   Greta Knarston - 140' Euro (34.)
9.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.) 10.   Natalia Vinogradova - 700' Euro (8.)
77. UKS Gwiazdeczki Świętoszów - 4840' Euro
Manager: UKS Gwiazdeczki Świętoszów
Earnings: 4840' Euro
1.   Daniel Hajek - 0 Euro (DSQ) 2.   Tereza Novotna - 1000' Euro (2.)
3.   Ida Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
5.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 6.   Venla Niemi - 0 Euro (43.)
7.   Monika Gajda - 360' Euro (23.) 8.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
9.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 10.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
78. JT - 4826' Euro
Manager: JT
Earnings: 4826' Euro
1.   Albin Ridefelt - 405' Euro (14.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Beata Falk - 341' Euro (10.) 4.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
5.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 6.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.)
7.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 8.   Leo Laakkonen - 0 Euro --
9.   Marika Teini - 560' Euro (13.) 10.   Venla Niemi - 0 Euro (43.)
79. The Killers - 4817.5' Euro
Manager: The Killers
Earnings: 4817.5' Euro
1.   Emma Klingenberg - 300' Euro (21.) 2.   Jerker Lysell - 187.5' Euro (26.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
5.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Linnea Martinsson - 40' Euro (39.) 8.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
9.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.) 10.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
80. jurado - 4800' Euro
Manager: jurado
Earnings: 4800' Euro
1.   Britt Ingunn Nydal - 390' Euro (15.) 2.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Helena Karlsson - 0 Euro --
7.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 8.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
9.   Matthias Kyburz - 0 Euro (1.) 10.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.)
81. - 4787.5' Euro
Manager:
Earnings: 4787.5' Euro
1.   Matthias Kyburz - 1500' Euro (1.) 2.   Søren Bobach - 562.5' Euro (5.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Samu Lehtola - 0 Euro (54.)
5.   Leon Keely - 0 Euro (126.) 6.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
7.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 8.   Elena Roos - 660' Euro (9.)
9.   Natalia Vinogradova - 700' Euro (8.) 10.   Venla Niemi - 0 Euro (43.)
82. Poker Racer - 4785' Euro
Manager: Poker Racer
Earnings: 4785' Euro
1.   Gustav Bergman - 495' Euro (9.) 2.   Matthias Kyburz - 1250' Euro (1.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro -- 8.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
9.   Anastasia Trubkina - 540' Euro (14.) 10.   Matej Klusacek - 0 Euro (46.)
83. BUOT - 4705' Euro
Manager: BUOT
Earnings: 4705' Euro
1.   Søren Bobach - 675' Euro (5.) 2.   Emma Klingenberg - 250' Euro (21.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
5.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 6.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Signe Klinting - 240' Euro (29.) 8.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
9.   Matej Klusacek - 0 Euro (46.) 10.   Lauri Sild - 0 Euro (66.)
84. Teurastajat - 4687' Euro
Manager: Teurastajat
Earnings: 4687' Euro
1.   Emma Klingenberg - 300' Euro (21.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Albin Ridefelt - 297' Euro (14.) 4.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
5.   Kalle Liukkonen - 0 Euro (87.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 8.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.)
9.   Linnea Martinsson - 40' Euro (39.) 10.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
85. Teamwaller - 4686' Euro
Manager: Teamwaller
Earnings: 4686' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Beata Falk - 341' Euro (10.) 4.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
7.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.) 8.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
9.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 10.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.)
86. Team Matarae - 4682.5' Euro
Manager: Team Matarae
Earnings: 4682.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Søren Bobach - 562.5' Euro (5.)
3.   Antti Vainio - 0 Euro -- 4.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
5.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Marika Teini - 560' Euro (13.) 8.   Nicole Scalet - 0 Euro (49.)
9.   Greta Knarston - 140' Euro (34.) 10.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
87. Dreamol - 4672.5' Euro
Manager: Dreamol
Earnings: 4672.5' Euro
1.   Albin Ridefelt - 405' Euro (14.) 2.   Beata Falk - 387.5' Euro (10.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
5.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 6.   Tove Alexandersson - 0 Euro (DSQ)
7.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.) 8.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 10.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
88. Milou - 4670.5' Euro
Manager: Milou
Earnings: 4670.5' Euro
1.   Gaute Hallan Steiwer - 0 Euro -- 2.   Albin Ridefelt - 337.5' Euro (14.)
3.   Gustav Bergman - 363' Euro (9.) 4.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
5.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 6.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
7.   Anton Tynong - 400' Euro (21.) 8.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
9.   Sarina Jenzer - 800' Euro (6.) 10.   Fiona Kirk - 1000' Euro (4.)
89. Firhill Flagchasers - 4667' Euro
Manager: Firhill Flagchasers
Earnings: 4667' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
3.   Albin Ridefelt - 297' Euro (14.) 4.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
5.   Signe Klinting - 240' Euro (29.) 6.   Anastasia Trubkina - 540' Euro (14.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
9.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.) 10.   Torgeir Nørbech - 400' Euro (21.)
90. HSK - 4658.5' Euro
Manager: HSK
Earnings: 4658.5' Euro
1.   Britt Ingunn Nydal - 390' Euro (15.) 2.   Jerker Lysell - 187.5' Euro (26.)
3.   Kalle Johansson - 341' Euro (10.) 4.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
5.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.) 6.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
9.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 10.   Torgeir Nørbech - 400' Euro (21.)
91. Golden Goons - 4652.5' Euro
Manager: Golden Goons
Earnings: 4652.5' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Beata Falk - 387.5' Euro (10.)
3.   Matthias Kyburz - 1100' Euro (1.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 6.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
7.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.) 8.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
9.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 10.   Anette Baklid - 0 Euro --
92. Bingo - 4630' Euro
Manager: Bingo
Earnings: 4630' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Emma Klingenberg - 250' Euro (21.)
3.   Søren Bobach - 495' Euro (5.) 4.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
5.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.)
7.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 8.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
9.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 10.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
93. Flowing - 4610' Euro
Manager: Flowing
Earnings: 4610' Euro
1.   Matthias Kyburz - 1500' Euro (1.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Lauri Sild - 0 Euro (66.)
5.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 6.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
7.   Erik Alexander NILSSON-SIMKOVICS - 0 Euro (48.) 8.   Bjarne Friedrichs - 0 Euro (60.)
9.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 10.   Søren Schwartz Sørensen - 240' Euro (33.)
94. Australopers - 4598' Euro
Manager: Australopers
Earnings: 4598' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Emma Klingenberg - 250' Euro (21.)
3.   Zenia Hejlskov Mogensen - 638' Euro (12.) 4.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.)
5.   Lachlan Dow - 30' Euro (40.) 6.   Belinda Lawford - 0 Euro (64.)
7.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.) 8.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
9.   Rasmus Thrane Hansen - 0 Euro (61.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
95. we pwn u!!! - 4590' Euro
Manager: we pwn u!!!
Earnings: 4590' Euro
1.   Emma Klingenberg - 300' Euro (21.) 2.   Tereza Novotna - 1000' Euro (2.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Eva Kabathova - 280' Euro (27.)
5.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 6.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
7.   Fiona Kirk - 1000' Euro (4.) 8.   Elena Roos - 660' Euro (9.)
9.   Jeremy GENAR - 0 Euro (78.) 10.   BENJAMIN LEPOUTRE - 0 Euro --
96. Krügerol - 4583' Euro
Manager: Krügerol
Earnings: 4583' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Anna Forsberg - 475' Euro (22.)
3.   Gustav Bergman - 363' Euro (9.) 4.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
5.   Fiona Kirk - 1000' Euro (4.) 6.   Eva Kabathova - 280' Euro (27.)
7.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro -- 8.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
9.   Signe Klinting - 240' Euro (29.) 10.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
97. Guasina - 4530' Euro
Manager: Guasina
Earnings: 4530' Euro
1.   Erik Alexander NILSSON-SIMKOVICS - 0 Euro (48.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Emma Klingenberg - 220' Euro (21.) 4.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
5.   Carlotta Scalet - 0 Euro (45.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Anette Baklid - 0 Euro -- 8.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
9.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 10.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
98. GW:s Junior squad - 4492' Euro
Manager: GW:s Junior squad
Earnings: 4492' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Albin Ridefelt - 297' Euro (14.) 4.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
5.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 6.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Anton Tynong - 400' Euro (21.) 8.   Linnea Martinsson - 40' Euro (39.)
9.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 10.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
99. Team Fabiano - 4477.5' Euro
Manager: Team Fabiano
Earnings: 4477.5' Euro
1.   Britt Ingunn Nydal - 390' Euro (15.) 2.   Jerker Lysell - 187.5' Euro (26.)
3.   Kristin Löfgren - 110' Euro (36.) 4.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
5.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 6.   Rasmus Thrane Hansen - 0 Euro (61.)
7.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Anastasia Trubkina - 540' Euro (14.)
9.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 10.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
100. Top Gear - 4465' Euro
Manager: Top Gear
Earnings: 4465' Euro
1.   Ralph Street - 270' Euro (32.) 2.   Kris Jones - 400' Euro (25.)
3.   Marco Genuzio - 495' Euro (26.) 4.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
5.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
7.   Venla Niemi - 0 Euro (43.) 8.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.)
9.   Oleksandra Parkhomenko - 0 Euro (69.) 10.   Natalia Vinogradova - 700' Euro (8.)
101. - 4424' Euro
Manager:
Earnings: 4424' Euro
1.   Matej Klusacek - 0 Euro (46.) 2.   Matthias Kyburz - 1250' Euro (1.)
3.   Jan Petrzela - 374' Euro (24.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   LUCAS BASSET - 0 Euro -- 6.   Florian Howald - 1000' Euro (4.)
7.   Eva Kabathova - 280' Euro (27.) 8.   THEO FLEURENT - 120' Euro (35.)
9.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Rasmus Thrane Hansen - 0 Euro (61.)
102. jools - 4385' Euro
Manager: jools
Earnings: 4385' Euro
1.   Jourdan Harvey - 30' Euro (40.) 2.   Thomas Reynolds - 0 Euro (58.)
3.   Søren Bobach - 495' Euro (5.) 4.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
5.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 6.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
7.   Silje Uhlen Maurseth - 0 Euro -- 8.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
9.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.) 10.   Zenia Hejlskov Mogensen - 580' Euro (12.)
103. Team Ivo - 4365' Euro
Manager: Team Ivo
Earnings: 4365' Euro
1.   Britt Ingunn Nydal - 390' Euro (15.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
5.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Nicole Scalet - 0 Euro (49.) 8.   Dmitry Nakonechnyy - 0 Euro (90.)
9.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 10.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
104. Leopard - 4347.5' Euro
Manager: Leopard
Earnings: 4347.5' Euro
1.   Albin Ridefelt - 405' Euro (14.) 2.   Gustav Bergman - 412.5' Euro (9.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Anna Segersson - 0 Euro --
5.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.) 6.   Torgeir Nørbech - 400' Euro (21.)
7.   LUCAS BASSET - 0 Euro -- 8.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
9.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 10.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
105. goforbanquet - 4320' Euro
Manager: goforbanquet
Earnings: 4320' Euro
1.   Matthias Kyburz - 1500' Euro (1.) 2.   Ulf Forseth Indgaard - 300' Euro (17.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
5.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.) 6.   Venla Niemi - 0 Euro (43.)
7.   Leo Laakkonen - 0 Euro -- 8.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
9.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 10.   Nicole Scalet - 0 Euro (49.)
106. Sanda OLGY - 4305' Euro
Manager: Sanda OLGY
Earnings: 4305' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Anton Tynong - 440' Euro (21.) 4.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
5.   Tove Alexandersson - 0 Euro (DSQ) 6.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.)
7.   Olle Boström - 700' Euro (8.) 8.   Karlis Dislers - 0 Euro (51.)
9.   Andris Jubelis - 750' Euro (16.) 10.   Rasmus Thrane Hansen - 0 Euro (61.)
107. Lusaskens OK - 4288.5' Euro
Manager: Lusaskens OK
Earnings: 4288.5' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Jerker Lysell - 187.5' Euro (26.)
3.   Kalle Johansson - 341' Euro (10.) 4.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
5.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Helena Karlsson - 0 Euro --
7.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.) 8.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
9.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 10.   Linnea Martinsson - 40' Euro (39.)
108. OKJ - 4275' Euro
Manager: OKJ
Earnings: 4275' Euro
1.   Matthias Kyburz - 1500' Euro (1.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
5.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 6.   Anton Tynong - 400' Euro (21.)
7.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 8.   Marika Teini - 560' Euro (13.)
9.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro -- 10.   CELESTIN CRESPIN - 390' Euro (28.)
109. B.L.A.S.T - 4272' Euro
Manager: B.L.A.S.T
Earnings: 4272' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Albin Ridefelt - 297' Euro (14.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 6.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 8.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
9.   Jan Petrzela - 340' Euro (24.) 10.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
110. Nemessis - 4249' Euro
Manager: Nemessis
Earnings: 4249' Euro
1.   Søren Bobach - 675' Euro (5.) 2.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
3.   Ulf Forseth Indgaard - 264' Euro (17.) 4.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Leo Laakkonen - 0 Euro --
7.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.) 8.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
9.   Venla Niemi - 0 Euro (43.) 10.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.)
111. a team - 4215' Euro
Manager: a team
Earnings: 4215' Euro
1.   Ida Bobach - 1200' Euro (2.) 2.   Signe Klinting - 300' Euro (29.)
3.   Søren Bobach - 495' Euro (5.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 6.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
7.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.) 8.   Bridget Anderson - 0 Euro (68.)
9.   Belinda Lawford - 0 Euro (64.) 10.   Greta Knarston - 140' Euro (34.)
112. Team BS - 4207.5' Euro
Manager: Team BS
Earnings: 4207.5' Euro
1.   Emma Klingenberg - 300' Euro (21.) 2.   Gustav Bergman - 412.5' Euro (9.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
5.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
7.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 8.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
9.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro -- 10.   Zenia Hejlskov Mogensen - 580' Euro (12.)
113. JVM - 4202.5' Euro
Manager: JVM
Earnings: 4202.5' Euro
1.   Gustav Bergman - 495' Euro (9.) 2.   Beata Falk - 387.5' Euro (10.)
3.   Olle Boström - 770' Euro (8.) 4.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.)
5.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 6.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
7.   Vili Niemi - 0 Euro (81.) 8.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
9.   Signe Klinting - 240' Euro (29.) 10.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
114. Team PEGO - 4200' Euro
Manager: Team PEGO
Earnings: 4200' Euro
1.   Hirokazu Osaki - 0 Euro (DSQ) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 4.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
5.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 6.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
7.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Marika Teini - 560' Euro (13.)
9.   Natalia Vinogradova - 700' Euro (8.) 10.   Natalia Uhorskaya - 0 Euro --
115. MarshMALO - 4196' Euro
Manager: MarshMALO
Earnings: 4196' Euro
1.   Olle Boström - 1050' Euro (8.) 2.   Ralph Street - 225' Euro (32.)
3.   Beata Falk - 341' Euro (10.) 4.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
5.   Ingjerd Myhre - 740' Euro (7.) 6.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Hector Haines - 0 Euro (56.)
9.   Leo Laakkonen - 0 Euro -- 10.   Elen Katrine Skjerve - 40' Euro (39.)
116. Team Fjellgeitene - 4190' Euro
Manager: Team Fjellgeitene
Earnings: 4190' Euro
1.   Albin Ridefelt - 405' Euro (14.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
5.   Anton Tynong - 400' Euro (21.) 6.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.)
7.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.) 8.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
9.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro -- 10.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
117. happysad - 4155' Euro
Manager: happysad
Earnings: 4155' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Jenny Lönnkvist - 1250' Euro (1.)
3.   Matthias Kyburz - 1100' Euro (1.) 4.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
5.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 6.   Monika Gajda - 360' Euro (23.)
7.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro -- 8.   Venla Niemi - 0 Euro (43.)
9.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.) 10.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
118. Team Tynne - 4133.5' Euro
Manager: Team Tynne
Earnings: 4133.5' Euro
1.   Albin Ridefelt - 405' Euro (14.) 2.   Jerker Lysell - 187.5' Euro (26.)
3.   Kalle Johansson - 341' Euro (10.) 4.   Linnea Martinsson - 40' Euro (39.)
5.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 6.   Anton Tynong - 400' Euro (21.)
7.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 8.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
9.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
119. Orienteering made in Germany - 4130' Euro
Manager: Orienteering made in Germany
Earnings: 4130' Euro
1.   Albin Ridefelt - 405' Euro (14.) 2.   Matthias Kyburz - 1250' Euro (1.)
3.   Søren Bobach - 495' Euro (5.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Torgeir Nørbech - 400' Euro (21.) 6.   LUCAS BASSET - 0 Euro --
7.   Elen Katrine Skjerve - 40' Euro (39.) 8.   Leo Laakkonen - 0 Euro --
9.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.) 10.   Marika Teini - 560' Euro (13.)
120. Go Israel - 4112.5' Euro
Manager: Go Israel
Earnings: 4112.5' Euro
1.   Anna Forsberg - 570' Euro (22.) 2.   Gustav Bergman - 412.5' Euro (9.)
3.   Emma Klingenberg - 220' Euro (21.) 4.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
5.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 6.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
7.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 8.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
9.   LUCAS BASSET - 0 Euro -- 10.   Lauri Sild - 0 Euro (66.)
121. Team biscuit - 4082.5' Euro
Manager: Team biscuit
Earnings: 4082.5' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Kalle Johansson - 387.5' Euro (10.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
5.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.) 6.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
7.   Signe Klinting - 240' Euro (29.) 8.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.)
9.   Linnea Martinsson - 40' Euro (39.) 10.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
122. etan og - 4015.5' Euro
Manager: etan og
Earnings: 4015.5' Euro
1.   Matthias Kyburz - 1500' Euro (1.) 2.   Beata Falk - 387.5' Euro (10.)
3.   Anna Forsberg - 418' Euro (22.) 4.   Venla Niemi - 0 Euro (43.)
5.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 6.   Marika Teini - 560' Euro (13.)
7.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 8.   Marjo Liikanen - 0 Euro --
9.   EMILY KEMP - 0 Euro (48.) 10.   Nathanial Lyons - 0 Euro (122.)
123. Team Blomquist - 4010' Euro
Manager: Team Blomquist
Earnings: 4010' Euro
1.   Søren Bobach - 675' Euro (5.) 2.   Marius Thrane Ødum - 325' Euro (28.)
3.   Emma Klingenberg - 220' Euro (21.) 4.   Julia Blomquist - 0 Euro (75.)
5.   Kris Jones - 320' Euro (25.) 6.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
7.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 8.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
9.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.) 10.   Silje Uhlen Maurseth - 0 Euro --
124. the_worldO_stars - 4010' Euro
Manager: the_worldO_stars
Earnings: 4010' Euro
1.   Olle Boström - 1050' Euro (8.) 2.   Tereza Novotna - 1000' Euro (2.)
3.   Matthias Kyburz - 1100' Euro (1.) 4.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
5.   Tereza Petrzelova - 300' Euro (26.) 6.   Monika Gajda - 360' Euro (23.)
7.   Silje Uhlen Maurseth - 0 Euro -- 8.   Katya Stoyanova - 0 Euro (94.)
9.   Iva Agova - 0 Euro (83.) 10.   Hyusein Veliev - 0 Euro (142.)
125. Macke - 4007.5' Euro
Manager: Macke
Earnings: 4007.5' Euro
1.   Kalle Johansson - 465' Euro (10.) 2.   Søren Bobach - 562.5' Euro (5.)
3.   Ida Bobach - 880' Euro (2.) 4.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
5.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 6.   Torgeir Nørbech - 400' Euro (21.)
7.   Agni Fjogstad Nielsen - 0 Euro (44.) 8.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
9.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 10.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
126. - 3993' Euro
Manager:
Earnings: 3993' Euro
1.   Christoph Prunsche - 0 Euro (50.) 2.   Paul Lützkendorf - 0 Euro (105.)
3.   Gustav Bergman - 363' Euro (9.) 4.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Zenia Hejlskov Mogensen - 580' Euro (12.) 8.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
9.   Gaute Hallan Steiwer - 0 Euro -- 10.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.)
127. Badedyrene - 3987.5' Euro
Manager: Badedyrene
Earnings: 3987.5' Euro
1.   Anna Forsberg - 570' Euro (22.) 2.   Beata Falk - 387.5' Euro (10.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
5.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 6.   Rasmus Thrane Hansen - 0 Euro (61.)
7.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 8.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
9.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
128. corko - 3977.5' Euro
Manager: corko
Earnings: 3977.5' Euro
1.   Nicolas Simonin - 0 Euro (88.) 2.   Beata Falk - 387.5' Euro (10.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
5.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
9.   LUCAS BASSET - 0 Euro -- 10.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
129. Funkstylers - 3915' Euro
Manager: Funkstylers
Earnings: 3915' Euro
1.   Torgeir Nørbech - 600' Euro (21.) 2.   Morten Jarvis Westergård - 275' Euro (30.)
3.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro -- 4.   Heini Papinsaari - 0 Euro (59.)
5.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 6.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
7.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.) 8.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
9.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 10.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
130. FantaCOleg - 3884' Euro
Manager: FantaCOleg
Earnings: 3884' Euro
1.   Elena Roos - 990' Euro (9.) 2.   Philipp Sauter - 550' Euro (19.)
3.   LEA VERCELLOTTI - 264' Euro (29.) 4.   Pavel Kubat - 630' Euro (20.)
5.   Vili Niemi - 0 Euro (81.) 6.   Camilla Søgaard - 0 Euro --
7.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 8.   Nicole Scalet - 0 Euro (49.)
9.   Ingjerd Myhre - 740' Euro (7.) 10.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
131. underdogs - 3882.5' Euro
Manager: underdogs
Earnings: 3882.5' Euro
1.   Søren Bobach - 675' Euro (5.) 2.   Jerker Lysell - 187.5' Euro (26.)
3.   Emma Klingenberg - 220' Euro (21.) 4.   Kate Morrison - 0 Euro (91.)
5.   Thomas Reynolds - 0 Euro (58.) 6.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
7.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 8.   Venla Niemi - 0 Euro (43.)
9.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 10.   Leo Laakkonen - 0 Euro --
132. Ellmo - 3855' Euro
Manager: Ellmo
Earnings: 3855' Euro
1.   Søren Bobach - 675' Euro (5.) 2.   Matthias Kyburz - 1250' Euro (1.)
3.   Thomas Reynolds - 0 Euro (58.) 4.   Simon Jager - 0 Euro (82.)
5.   Nicolas Simonin - 0 Euro (88.) 6.   Scott McDonald - 0 Euro (57.)
7.   Jourdan Harvey - 20' Euro (40.) 8.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
9.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 10.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
133. mmha - 3851' Euro
Manager: mmha
Earnings: 3851' Euro
1.   Christoph Prunsche - 0 Euro (50.) 2.   Bjarne Friedrichs - 0 Euro (60.)
3.   Beata Falk - 341' Euro (10.) 4.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
7.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 8.   Marie Winkler - 0 Euro (62.)
9.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
134. kavgolovo - 3790' Euro
Manager: kavgolovo
Earnings: 3790' Euro
1.   Vetle Ruud Bråten - 0 Euro -- 2.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
3.   Tereza Novotna - 880' Euro (2.) 4.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
5.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
135. Gary - 3785' Euro
Manager: Gary
Earnings: 3785' Euro
1.   Kalle Liukkonen - 0 Euro (87.) 2.   Vili Niemi - 0 Euro (81.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.)
5.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 8.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
9.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 10.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
136. bäst - 3778' Euro
Manager: bäst
Earnings: 3778' Euro
1.   Albin Ridefelt - 405' Euro (14.) 2.   Anton Tynong - 500' Euro (21.)
3.   Gustav Bergman - 363' Euro (9.) 4.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
5.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 6.   Linnea Martinsson - 40' Euro (39.)
7.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 8.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
9.   Olle Boström - 700' Euro (8.) 10.   Tove Alexandersson - 0 Euro (DSQ)
137. Wou! - 3755' Euro
Manager: Wou!
Earnings: 3755' Euro
1.   Natalia Vinogradova - 1050' Euro (8.) 2.   Ida Bobach - 1000' Euro (2.)
3.   Søren Bobach - 495' Euro (5.) 4.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
5.   Heini Papinsaari - 0 Euro (59.) 6.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
7.   Venla Niemi - 0 Euro (43.) 8.   Eva Kabathova - 280' Euro (27.)
9.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.) 10.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
138. GO Poland - 3725' Euro
Manager: GO Poland
Earnings: 3725' Euro
1.   Maciej Jasinski - 0 Euro (91.) 2.   Monika Gajda - 450' Euro (23.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 8.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
9.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 10.   Leo Laakkonen - 0 Euro --
139. The Outsiders - 3724' Euro
Manager: The Outsiders
Earnings: 3724' Euro
1.   Mari Jevne Arnesen - 1350' Euro (5.) 2.   Silje Uhlen Maurseth - 0 Euro --
3.   Ingjerd Myhre - 814' Euro (7.) 4.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
5.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.) 6.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
7.   Vetle Ruud Bråten - 0 Euro -- 8.   Anette Baklid - 0 Euro --
9.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.) 10.   Linn Hokholt - 0 Euro (41.)
140. RA-O team - 3697.5' Euro
Manager: RA-O team
Earnings: 3697.5' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Albin Ridefelt - 337.5' Euro (14.)
3.   Kalle Liukkonen - 0 Euro (87.) 4.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
5.   Samu Lehtola - 0 Euro (54.) 6.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
7.   Vetle Ruud Bråten - 0 Euro -- 8.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
9.   Venla Niemi - 0 Euro (43.) 10.   Lauri Sild - 0 Euro (66.)
141. Compass-cross - 3695' Euro
Manager: Compass-cross
Earnings: 3695' Euro
1.   Søren Bobach - 675' Euro (5.) 2.   Matthias Kyburz - 1250' Euro (1.)
3.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 4.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
5.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.) 6.   Samu Lehtola - 0 Euro (54.)
7.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 8.   Silje Uhlen Maurseth - 0 Euro --
9.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 10.   Hyusein Veliev - 0 Euro (142.)
142. RUB-A535 - 3647.5' Euro
Manager: RUB-A535
Earnings: 3647.5' Euro
1.   Kalle Johansson - 465' Euro (10.) 2.   Beata Falk - 387.5' Euro (10.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Tove Alexandersson - 0 Euro (DSQ)
5.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   EMILY KEMP - 0 Euro (48.)
9.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 10.   Kris Jones - 320' Euro (25.)
143. what? - 3600' Euro
Manager: what?
Earnings: 3600' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Britt Ingunn Nydal - 325' Euro (15.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
5.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 6.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
7.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.) 8.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
9.   Kevin OBoyle - 0 Euro (71.) 10.   Helena Karlsson - 0 Euro --
144. BlakMamba - 3565' Euro
Manager: BlakMamba
Earnings: 3565' Euro
1.   Jenny Lönnkvist - 1500' Euro (1.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
5.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 6.   EMILY KEMP - 0 Euro (48.)
7.   Kate Morrison - 0 Euro (91.) 8.   Andrew Peat - 0 Euro (128.)
9.   Ruairí Short - 0 Euro (112.) 10.   Rachel Goodwin - 0 Euro (88.)
145. Acktjärns OK - 3550.5' Euro
Manager: Acktjärns OK
Earnings: 3550.5' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Albin Ridefelt - 337.5' Euro (14.)
3.   Anna Forsberg - 418' Euro (22.) 4.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
5.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 6.   Kristin Löfgren - 100' Euro (36.)
7.   Anton Tynong - 400' Euro (21.) 8.   Elisa ELSTNER - 0 Euro (55.)
9.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 10.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
146. Team Fiasko - 3548.5' Euro
Manager: Team Fiasko
Earnings: 3548.5' Euro
1.   Britt Ingunn Nydal - 390' Euro (15.) 2.   Jerker Lysell - 187.5' Euro (26.)
3.   Kalle Johansson - 341' Euro (10.) 4.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
5.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 6.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
7.   Mathias Bjugan - 740' Euro (7.) 8.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
9.   Matej Klusacek - 0 Euro (46.) 10.   Lauri Sild - 0 Euro (66.)
147. Fly\'n - 3520' Euro
Manager: Fly\'n
Earnings: 3520' Euro
1.   Tereza Novotna - 1200' Euro (2.) 2.   Scott McDonald - 0 Euro (57.)
3.   Nicolas Simonin - 0 Euro (88.) 4.   Angela Simpson - 340' Euro (24.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Monika Gajda - 360' Euro (23.)
7.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 8.   Tereza Petrzelova - 300' Euro (26.)
9.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.) 10.   Marius Thrane Ødum - 260' Euro (28.)
148. Nasty NZers - 3506' Euro
Manager: Nasty NZers
Earnings: 3506' Euro
1.   Søren Bobach - 675' Euro (5.) 2.   Emma Klingenberg - 250' Euro (21.)
3.   Beata Falk - 341' Euro (10.) 4.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
5.   Thomas Reynolds - 0 Euro (58.) 6.   Lauri Sild - 0 Euro (66.)
7.   Signe Klinting - 240' Euro (29.) 8.   Torgeir Nørbech - 400' Euro (21.)
9.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 10.   Nicolas Simonin - 0 Euro (88.)
149. ruhrgebiet rockers - 3495' Euro
Manager: ruhrgebiet rockers
Earnings: 3495' Euro
1.   Søren Bobach - 675' Euro (5.) 2.   Emma Klingenberg - 250' Euro (21.)
3.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro -- 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 6.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
7.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.) 8.   Lauri Sild - 0 Euro (66.)
9.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.) 10.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
150. Team - 3465' Euro
Manager: Team
Earnings: 3465' Euro
1.   Bjarne Friedrichs - 0 Euro (60.) 2.   Emma Klingenberg - 250' Euro (21.)
3.   Søren Bobach - 495' Euro (5.) 4.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
5.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 6.   Anton Tynong - 400' Euro (21.)
7.   Helena Karlsson - 0 Euro -- 8.   Maxim Lemesev - 0 Euro --
9.   Anastasia Trubkina - 540' Euro (14.) 10.   Ralph Street - 180' Euro (32.)
151. Dislers - 3415' Euro
Manager: Dislers
Earnings: 3415' Euro
1.   Ulf Forseth Indgaard - 360' Euro (17.) 2.   Silje Uhlen Maurseth - 0 Euro --
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
5.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 6.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.)
7.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 8.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
9.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 10.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
152. Metric Mile - 3400' Euro
Manager: Metric Mile
Earnings: 3400' Euro
1.   Anton Tynong - 600' Euro (21.) 2.   Martin Hubmann - 750' Euro (3.)
3.   Jenny Lönnkvist - 1100' Euro (1.) 4.   Anette Baklid - 0 Euro --
5.   Kalle Liukkonen - 0 Euro (87.) 6.   Marjo Liikanen - 0 Euro --
7.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.) 8.   Kristin Löfgren - 100' Euro (36.)
9.   Julia Gross - 520' Euro (15.) 10.   Oleksandra Parkhomenko - 0 Euro (69.)
153. IFKB - 3386' Euro
Manager: IFKB
Earnings: 3386' Euro
1.   Carlotta Scalet - 0 Euro (45.) 2.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
3.   Elena Roos - 726' Euro (9.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 6.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
7.   DIOGO MIGUEL - 600' Euro (11.) 8.   THEO FLEURENT - 120' Euro (35.)
9.   Natalia Vinogradova - 700' Euro (8.) 10.   Matej Klusacek - 0 Euro (46.)
154. Hungary - 3350' Euro
Manager: Hungary
Earnings: 3350' Euro
1.   Gábor Vellner - 0 Euro (69.) 2.   Máté Bereczki - 0 Euro (106.)
3.   LUCAS BASSET - 0 Euro -- 4.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
5.   Daniel Wolf - 0 Euro -- 6.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.)
7.   Mari Jevne Arnesen - 900' Euro (5.) 8.   Agni Fjogstad Nielsen - 0 Euro (44.)
9.   THIBAUT POUPARD - 870' Euro (12.) 10.   THEO FLEURENT - 120' Euro (35.)
155. Team Jarseng - 3327.5' Euro
Manager: Team Jarseng
Earnings: 3327.5' Euro
1.   Jerker Lysell - 225' Euro (26.) 2.   Gustav Bergman - 412.5' Euro (9.)
3.   Jonas Leandersson - 0 Euro -- 4.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.)
5.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 6.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.)
7.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 8.   Jerker Lysell - 0 Euro (26.)
9.   Peter Hodkinson - 0 Euro (103.) 10.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
156. IF Femman JWOC - 3150' Euro
Manager: IF Femman JWOC
Earnings: 3150' Euro
1.   Andreas Boesen - 0 Euro -- 2.   Kalle Liukkonen - 0 Euro (87.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.)
5.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 6.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
7.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.) 8.   Linnea Martinsson - 40' Euro (39.)
9.   Tove Alexandersson - 0 Euro (DSQ) 10.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
157. AnterioR - 3117.5' Euro
Manager: AnterioR
Earnings: 3117.5' Euro
1.   Martin Hubmann - 900' Euro (3.) 2.   Beata Falk - 387.5' Euro (10.)
3.   Severin Howald - 880' Euro (6.) 4.   Jan Petrzela - 340' Euro (24.)
5.   Daniel Hajek - 0 Euro (DSQ) 6.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.)
7.   Agni Fjogstad Nielsen - 0 Euro (44.) 8.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
9.   Helena Karlsson - 0 Euro -- 10.   Elen Katrine Skjerve - 40' Euro (39.)
158. Team Vad - 3096' Euro
Manager: Team Vad
Earnings: 3096' Euro
1.   Søren Bobach - 675' Euro (5.) 2.   Ida Bobach - 1000' Euro (2.)
3.   Kalle Johansson - 341' Euro (10.) 4.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
5.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.) 6.   Linnea Martinsson - 40' Euro (39.)
7.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.) 8.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
9.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 10.   Rasmus Folino Nielsen - 0 Euro (DSQ)
159. koopaoravad - 3085' Euro
Manager: koopaoravad
Earnings: 3085' Euro
1.   Kenny Kivikas - 135' Euro (38.) 2.   Kristo Heinmann - 0 Euro (47.)
3.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 4.   Piibe Tammemäe - 150' Euro (36.)
5.   Venla Niemi - 0 Euro (43.) 6.   Vili Niemi - 0 Euro (81.)
7.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 8.   Olle Boström - 700' Euro (8.)
9.   Arturs Paulins - 840' Euro (13.) 10.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
160. Takas - 3072.5' Euro
Manager: Takas
Earnings: 3072.5' Euro
1.   Ulf Forseth Indgaard - 360' Euro (17.) 2.   Søren Bobach - 562.5' Euro (5.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
5.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 6.   Jan Petrzela - 340' Euro (24.)
7.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro -- 8.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
9.   Tadas Vidzikaukas - 0 Euro (109.) 10.   Arnas Kavolynas - 0 Euro (119.)
161. Jerker och hans glada gossar - 3060.5' Euro
Manager: Jerker och hans glada gossar
Earnings: 3060.5' Euro
1.   Mairead Rocke - 180' Euro (35.) 2.   Kalle Johansson - 387.5' Euro (10.)
3.   Gustav Bergman - 363' Euro (9.) 4.   Ralph Street - 180' Euro (32.)
5.   Tove Alexandersson - 0 Euro (DSQ) 6.   Linnea Martinsson - 40' Euro (39.)
7.   Henrik Berg - 0 Euro (DSQ) 8.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
9.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 10.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
162. Team N - 3032.5' Euro
Manager: Team N
Earnings: 3032.5' Euro
1.   Beata Falk - 465' Euro (10.) 2.   Jerker Lysell - 187.5' Euro (26.)
3.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 4.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.)
5.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 6.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.)
7.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro -- 8.   Venla Niemi - 0 Euro (43.)
9.   Zemgus Zagata - 140' Euro (34.) 10.   Ida Bobach - 800' Euro (2.)
163. don\'t know - 3010' Euro
Manager: don\'t know
Earnings: 3010' Euro
1.   Daniel Hajek - 0 Euro (DSQ) 2.   Adela Indrakova - 600' Euro (25.)
3.   Adela Jakobova - 0 Euro -- 4.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.)
5.   Jan Petrzela - 340' Euro (24.) 6.   Matej Klusacek - 0 Euro (46.)
7.   Eva Kabathova - 280' Euro (27.) 8.   Pavel Kubat - 630' Euro (20.)
9.   Jindra Hlavova - 0 Euro -- 10.   Ivana Bochenkova - 360' Euro (29.)
164. Team 85 - 3006' Euro
Manager: Team 85
Earnings: 3006' Euro
1.   Wouter LEEUWS - 0 Euro (80.) 2.   Siarhei Fedatsenka - 0 Euro (84.)
3.   Marius Thrane Ødum - 286' Euro (28.) 4.   Signe Klinting - 240' Euro (29.)
5.   Ralph Street - 180' Euro (32.) 6.   Kris Jones - 320' Euro (25.)
7.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 8.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.)
9.   Anton Tynong - 400' Euro (21.) 10.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
165. Smoky Bandits - 2985' Euro
Manager: Smoky Bandits
Earnings: 2985' Euro
1.   Gaute Hallan Steiwer - 0 Euro -- 2.   Vegard Ruttenborg - 225' Euro (35.)
3.   Fiona Kirk - 1100' Euro (4.) 4.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.)
5.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 6.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.)
7.   Kris Jones - 320' Euro (25.) 8.   Matt Halliday - 0 Euro (117.)
9.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 10.   THEO FLEURENT - 120' Euro (35.)
166. Kampftrinkverband Völs - 2795' Euro
Manager: Kampftrinkverband Völs
Earnings: 2795' Euro
1.   Gustav Bergman - 495' Euro (9.) 2.   Carlotta Scalet - 0 Euro (45.)
3.   Martin Hubmann - 660' Euro (3.) 4.   Philipp Sauter - 440' Euro (19.)
5.   Frida Lönnberg - 0 Euro -- 6.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
7.   Daniel Hajek - 0 Euro (DSQ) 8.   Tereza Novotna - 800' Euro (2.)
9.   Anton Tynong - 400' Euro (21.) 10.   Camilla Søgaard - 0 Euro --
167. smittyo - 2780' Euro
Manager: smittyo
Earnings: 2780' Euro
1.   John Williams - 0 Euro (133.) 2.   Nathanial Lyons - 0 Euro (122.)
3.   Tori Borish  - 0 Euro (47.) 4.   Holly Kuestner - 0 Euro (99.)
5.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.) 6.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Severin Howald - 800' Euro (6.)
9.   Sergey Vasilyev - 0 Euro (49.) 10.   Venla Niemi - 0 Euro (43.)
168. j-man\'s all stars - 2727' Euro
Manager: j-man\'s all stars
Earnings: 2727' Euro
1.   EMILY KEMP - 0 Euro (48.) 2.   Greg Alhswede - 0 Euro (118.)
3.   Albin Ridefelt - 297' Euro (14.) 4.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
5.   Lachlan Dow - 30' Euro (40.) 6.   Sari Anttonen - 520' Euro (15.)
7.   Martin Hubmann - 600' Euro (3.) 8.   Isabelle Feer - 0 Euro --
9.   Eva Kabathova - 280' Euro (27.) 10.   Leo Laakkonen - 0 Euro --
169. P.A.U.L.J. - 2710' Euro
Manager: P.A.U.L.J.
Earnings: 2710' Euro
1.   Ulf Forseth Indgaard - 360' Euro (17.) 2.   Mathias Bjugan - 925' Euro (7.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
5.   Søren Schwartz Sørensen - 240' Euro (33.) 6.   Agni Fjogstad Nielsen - 0 Euro (44.)
7.   Anette Baklid - 0 Euro -- 8.   Britt Ingunn Nydal - 260' Euro (15.)
9.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 10.   Helena Karlsson - 0 Euro --
170. team ITSUKI - 2600' Euro
Manager: team ITSUKI
Earnings: 2600' Euro
1.   Hirokazu Osaki - 0 Euro (DSQ) 2.   Eisuke OTA - 0 Euro (124.)
3.   Takahiro YANO - 0 Euro (129.) 4.   Yuhei TACHIKAWA - 0 Euro (114.)
5.   Wataru FUKADA - 0 Euro (152.) 6.   Yasumitsu KONDO - 0 Euro (136.)
7.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 8.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
9.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 10.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.)
171. Okansas - 2575' Euro
Manager: Okansas
Earnings: 2575' Euro
1.   EMILY KEMP - 0 Euro (48.) 2.   Morten Jarvis Westergård - 275' Euro (30.)
3.   Carlotta Scalet - 0 Euro (45.) 4.   Anna Shafer-Skelton - 0 Euro (89.)
5.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.) 6.   Christian Hohl - 540' Euro (23.)
7.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.) 8.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
9.   Rasmus Thrane Hansen - 0 Euro (61.) 10.   Michael Baggio - 0 Euro (111.)
172. bestoftherest - 2480' Euro
Manager: bestoftherest
Earnings: 2480' Euro
1.   Elisa ELSTNER - 0 Euro (55.) 2.   Anna ELSTNER - 0 Euro --
3.   Helmut GREMMEL - 0 Euro (104.) 4.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.)
5.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 6.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.)
7.   Olle Boström - 700' Euro (8.) 8.   Tove Alexandersson - 0 Euro (DSQ)
9.   Emma Klingenberg - 200' Euro (21.) 10.   Réka Tóth - 0 Euro --
173. catalan team - 2220' Euro
Manager: catalan team
Earnings: 2220' Euro
1.   LUCAS BASSET - 0 Euro -- 2.   Lauri Sild - 0 Euro (66.)
3.   Kate Morrison - 0 Euro (91.) 4.   DIOGO MIGUEL - 600' Euro (11.)
5.   Ida Bobach - 800' Euro (2.) 6.   Carlotta Scalet - 0 Euro (45.)
7.   Ulf Forseth Indgaard - 240' Euro (17.) 8.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.)
9.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 10.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
174. USSR - 2191.5' Euro
Manager: USSR
Earnings: 2191.5' Euro
1.   Yury Tambasau - 60' Euro (39.) 2.   Margarita Molotkova - 787.5' Euro (20.)
3.   Anastasia Trubkina - 594' Euro (14.) 4.   Rasmi Guseynov - 0 Euro (95.)
5.   Dmitry Zhitukhin - 0 Euro (99.) 6.   Mykola Fodchuk - 0 Euro (DSQ)
7.   Olena Pitirimova - 0 Euro (58.) 8.   Lauri Sild - 0 Euro (66.)
9.   Andris Jubelis - 750' Euro (16.) 10.   Marita Freimane - 0 Euro (DSQ)
175. Team ONOE - 1940' Euro
Manager: Team ONOE
Earnings: 1940' Euro
1.   Chiharu KODAMA - 0 Euro (112.) 2.   Hikaru KIKUCHI - 0 Euro (106.)
3.   Miki HAYASHI - 0 Euro (DSQ) 4.   Saho MIYAKAWA - 0 Euro (104.)
5.   Tomoko HOSHINO - 0 Euro (113.) 6.   Yuka ONUMA - 0 Euro (DSQ)
7.   Jenny Lönnkvist - 1000' Euro (1.) 8.   Marika Teini - 560' Euro (13.)
9.   Venla Niemi - 0 Euro (43.) 10.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.)
176. O.T - 1940' Euro
Manager: O.T
Earnings: 1940' Euro
1.   Bettina Aebi - 690' Euro (18.) 2.   Matthias Kyburz - 1250' Euro (1.)
177. ITALIA UNO - 1890' Euro
Manager: ITALIA UNO
Earnings: 1890' Euro
1.   Roberto Dallavalle - 120' Euro (37.) 2.   Carlotta Scalet - 0 Euro (45.)
3.   Nicole Scalet - 0 Euro (49.) 4.   Jonas Leandersson - 0 Euro --
5.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.) 6.   Torgeir Nørbech - 400' Euro (21.)
7.   Ingjerd Myhre - 740' Euro (7.) 8.   Vetle Ruud Bråten - 0 Euro --
9.   Daniel Hajek - 0 Euro (DSQ) 10.   Tereza Petrzelova - 300' Euro (26.)
178. Top Junior Team - 1800' Euro
Manager: Top Junior Team
Earnings: 1800' Euro
1.   Daniel Hajek - 0 Euro (DSQ) 2.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
3.   Lauri Sild - 0 Euro (66.) 4.   Erik Alexander NILSSON-SIMKOVICS - 0 Euro (48.)
5.   Agni Fjogstad Nielsen - 0 Euro (44.) 6.   Albin Ridefelt - 270' Euro (14.)
7.   Morten Jarvis Westergård - 220' Euro (30.) 8.   Matthias Kyburz - 1000' Euro (1.)
9.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 10.   Daniel Wolf - 0 Euro --
179. superjuniors - 1772' Euro
Manager: superjuniors
Earnings: 1772' Euro
1.   Ulf Forseth Indgaard - 360' Euro (17.) 2.   Britt Ingunn Nydal - 325' Euro (15.)
3.   Albin Ridefelt - 297' Euro (14.) 4.   Gustav Bergman - 330' Euro (9.)
5.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 6.   Tove Alexandersson - 0 Euro (DSQ)
7.   Beata Falk - 310' Euro (10.) 8.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
9.   Venla Niemi - 0 Euro (43.) 10.   Daniel Hajek - 0 Euro (DSQ)
180. Dogs of War Jr - 1701.5' Euro
Manager: Dogs of War Jr
Earnings: 1701.5' Euro
1.   Anna Shafer-Skelton - 0 Euro (89.) 2.   Søren Bobach - 562.5' Euro (5.)
3.   CELESTIN CRESPIN - 429' Euro (28.) 4.   THEO FLEURENT - 120' Euro (35.)
5.   LEA VERCELLOTTI - 240' Euro (29.) 6.   Beata Falk - 310' Euro (10.)
7.   Linnea Martinsson - 40' Euro (39.) 8.   Alison Campbell - 0 Euro (95.)
9.   John Williams - 0 Euro (133.) 10.   Tori Borish  - 0 Euro (47.)
181. Tsehtseh - 1640' Euro
Manager: Tsehtseh
Earnings: 1640' Euro
1.   Kalle Liukkonen - 0 Euro (87.) 2.   Ida Bobach - 1000' Euro (2.)
3.   LUCAS BASSET - 0 Euro -- 4.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro --
5.   Linnea Martinsson - 40' Euro (39.) 6.   Erik Alexander NILSSON-SIMKOVICS - 0 Euro (48.)
7.   Heini Papinsaari - 0 Euro (59.) 8.   Samu Lehtola - 0 Euro (54.)
9.   Jerker Lysell - 150' Euro (26.) 10.   Søren Bobach - 450' Euro (5.)
182. Flying Finns - 1500' Euro
Manager: Flying Finns
Earnings: 1500' Euro
1.   Vili Niemi - 0 Euro (81.) 2.   Kalle Liukkonen - 0 Euro (87.)
3.   Samu Lehtola - 0 Euro (54.) 4.   Sari Anttonen - 520' Euro (15.)
5.   Marika Teini - 560' Euro (13.) 6.   Fredric Portin - 0 Euro (107.)
7.   Victor Mansner - 0 Euro (74.) 8.   Venla Niemi - 0 Euro (43.)
9.   Mira Kaskinen - 420' Euro (27.) 10.   Heini Papinsaari - 0 Euro (59.)
183. er-team.blogspot.com - 1446' Euro
Manager: er-team.blogspot.com
Earnings: 1446' Euro
1.   Matej Klusacek - 0 Euro (46.) 2.   Emma Klingenberg - 250' Euro (21.)
3.   Marius Thrane Ødum - 286' Euro (28.) 4.   Rasmus Folino Nielsen - 0 Euro (DSQ)
5.   Søren Bobach - 450' Euro (5.) 6.   Leo Laakkonen - 0 Euro --
7.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro -- 8.   Venla Niemi - 0 Euro (43.)
9.   Roberto Dallavalle - 80' Euro (37.) 10.   Anna Forsberg - 380' Euro (22.)
184. Piiirswe - 1165' Euro
Manager: Piiirswe
Earnings: 1165' Euro
1.   Britt Ingunn Nydal - 390' Euro (15.) 2.   Ulf Forseth Indgaard - 300' Euro (17.)
3.   Jerker Lysell - 165' Euro (26.) 4.   Tove Alexandersson - 0 Euro (DSQ)
5.   Kalle Johansson - 310' Euro (10.)
185. adgfeth - 1036' Euro
Manager: adgfeth
Earnings: 1036' Euro
1.   Olli-Markus Taivainen - 0 Euro -- 2.   Venla Niemi - 0 Euro (43.)
3.   Marika Teini - 616' Euro (13.) 4.   Leo Laakkonen - 0 Euro --
5.   Samu Lehtola - 0 Euro (54.) 6.   Mira Kaskinen - 420' Euro (27.)
7.   Heini Papinsaari - 0 Euro (59.) 8.   Tuomo Istolahti - 0 Euro --
9.   Vili Niemi - 0 Euro (81.) 10.   Victor Mansner - 0 Euro (74.)
186. lemings - 801' Euro
Manager: lemings
Earnings: 801' Euro
1.   Matjaž Štanfel - 0 Euro -- 2.   Tobias GUGGENBERGER - 0 Euro (113.)
3.   Kalle Johansson - 341' Euro (10.) 4.   Anna Segersson - 0 Euro --
5.   Agni Fjogstad Nielsen - 0 Euro (44.) 6.   Linn Hokholt - 0 Euro (41.)
7.   Bettina Aebi - 460' Euro (18.) 8.   Simon Brändli - 0 Euro --
9.   Leo Laakkonen - 0 Euro -- 10.   Vili Niemi - 0 Euro (81.)
187. BELARUS - 760' Euro
Manager: BELARUS
Earnings: 760' Euro
1.   Yury Tambasau - 60' Euro (39.) 2.   Vasili Straltsou - 0 Euro (141.)
3.   Siarhei Fedatsenka - 0 Euro (84.) 4.   Dzianis Monich - 0 Euro (68.)
5.   Kanstantsin Miadzvedzeu - 0 Euro (135.) 6.   Mikhail Makeyenka - 0 Euro (DSQ)
7.   Natallia Hryshanava - 0 Euro (81.) 8.   Veronika Khismatullina - 0 Euro (61.)
9.   Olga Vinogradova - 0 Euro -- 10.   Natalia Vinogradova - 700' Euro (8.)
188. JFOC - 570' Euro
Manager: JFOC
Earnings: 570' Euro
1.   Anna Forsberg - 570' Euro (22.)
189. Team PEGO - 548' Euro
Manager: Team PEGO
Earnings: 548' Euro
1.   Marita Freimane - 0 Euro (DSQ) 2.   ISABEL SÁ - 0 Euro (85.)
3.   Eva Kabathova - 308' Euro (27.) 4.   Iva Agova - 0 Euro (83.)
5.   Anne Edwards - 240' Euro (33.) 6.   Natallia Hryshanava - 0 Euro (81.)
7.   PERRINE OBSTETARD - 0 Euro (71.) 8.   Carlotta Scalet - 0 Euro (45.)
9.   Olga Vinogradova - 0 Euro -- 10.   Helena Karlsson - 0 Euro --
190. oskarito - 540' Euro
Manager: oskarito
Earnings: 540' Euro
1.   Anna Serrallonga Arqués - 0 Euro (63.) 2.   Javier Ruiz De La Herranz P - 0 Euro (67.)
3.   Marçal Serrallonga Amigó - 0 Euro (125.) 4.   Nabil Abderramán Elena - 0 Euro --
5.   Juan Manuel Merida Sanchís - 0 Euro (73.) 6.   Daniel Martín de los Rios - 0 Euro (127.)
7.   Luis Nogueira de la Muela - 0 Euro (44.) 8.   Anastasia Trubkina - 540' Euro (14.)
9.   Ricardo García Dengra - 0 Euro -- 10.   Toby Scott - 0 Euro (96.)
191. Kiwis - 510' Euro
Manager: Kiwis
Earnings: 510' Euro
1.   Jourdan Harvey - 30' Euro (40.) 2.   Thomas Reynolds - 0 Euro (58.)
3.   Toby Scott - 0 Euro (96.) 4.   Scott McDonald - 0 Euro (57.)
5.   Greta Knarston - 140' Euro (34.) 6.   Angela Simpson - 340' Euro (24.)
7.   Kate Morrison - 0 Euro (91.) 8.   Simon Jager - 0 Euro (82.)
9.   Nicola Peat - 0 Euro (DSQ) 10.   Georgia Whitla - 0 Euro (56.)
192. Team NZ - 230' Euro
Manager: Team NZ
Earnings: 230' Euro
1.   Greta Knarston - 210' Euro (34.) 2.   Scott McDonald - 0 Euro (57.)
3.   Thomas Reynolds - 0 Euro (58.) 4.   Andrew Peat - 0 Euro (128.)
5.   Jourdan Harvey - 20' Euro (40.) 6.   Georgia Whitla - 0 Euro (56.)
7.   Nicola Peat - 0 Euro (DSQ) 8.   Simon Jager - 0 Euro (82.)
9.   Rachel Goodwin - 0 Euro (88.) 10.   Kate Morrison - 0 Euro (91.)
193. Labcheuski - 40' Euro
Manager: Labcheuski
Earnings: 40' Euro
1.   Dzianis Monich - 0 Euro (68.) 2.   Siarhei Fedatsenka - 0 Euro (84.)
3.   Kanstantsin Miadzvedzeu - 0 Euro (135.) 4.   Mikhail Makeyenka - 0 Euro (DSQ)
5.   Natallia Hryshanava - 0 Euro (81.) 6.   Yury Tambasau - 40' Euro (39.)
7.   Siarhei Fedatsenka - 0 Euro (84.) 8.   Vasili Straltsou - 0 Euro (141.)
9.   Yury Tambasau - 0 Euro (39.)
194. Dortmund Connection - 0 Euro
Manager: Dortmund Connection
Earnings: 0 Euro
1.   Bjarne Friedrichs - 0 Euro (60.) 2.   Christoph Prunsche - 0 Euro (50.)
3.   Johanna Schmidt - 0 Euro (57.) 4.   Josephine Greiner - 0 Euro (80.)
5.   Marie Winkler - 0 Euro (62.) 6.   Matthias Kretzschmar - 0 Euro (79.)
7.   Paul Lützkendorf - 0 Euro (105.) 8.   Christoph Brandt - 0 Euro (42.)
9.   Jeremy GENAR - 0 Euro (78.) 10.   Adriaan PELCKMANS - 0 Euro --
195. FCSP - 0 Euro
Manager: FCSP
Earnings: 0 Euro
1.   Christoph Brandt - 0 Euro (42.) 2.   Marie Winkler - 0 Euro (62.)
3.   Bjarne Friedrichs - 0 Euro (60.) 4.   Paul Lützkendorf - 0 Euro (105.)
5.   Matthias Kretzschmar - 0 Euro (79.) 6.   Johanna Schmidt - 0 Euro (57.)
7.   Christoph Prunsche - 0 Euro (50.) 8.   Josephine Greiner - 0 Euro (80.)

See overview of registered teams here.