Overview: All teams for WOC 2019

Team Japan - WOC 2019

Men

Sebastian Ken Baumann (24)

Itsuki Ito (23)

Kohei Kamijima (24)

Hiroki Komaki (22)

Women

Hinako Inage (26)

Yoshie Katsuyama (23)

Suzu Masuzawa (22)

Mie Moriai (28)