Overview: All teams for WOC 2018

Team Japan - WOC 2018

Men

Shigeyuki Koizumi (45)

Mutsuki Matsushita (31)

Hirokazu Osaki (32)

Wataru Teragauchi (42)

Katsuya Yuki

Women

Hinako Inage (30)

Mie Moriai (31)

Manami Murata (27)

Sayaka Onozawa (30)

Natsuki Yamagishi (27)