Overview: All teams for WOC 2018

Team China - WOC 2018

Men

Cheng Chen (22)

Xiaoming Liang

Xiyuan Liang (27)

XiaoMing Liu (34)

Women

Shuang Long (23)

Xueqin Yang (19)

Yang Yang (30)

Jiayi Zheng