Overview: All teams for WOC 2018

Team China - WOC 2018

Men

Cheng Chen (26)

Xiaoming Liang

Xiyuan Liang (31)

XiaoMing Liu (38)

Women

Shuang Long (27)

Xueqin Yang (23)

Yang Yang (34)

Jiayi Zheng