Overview: All teams for WOC 2018

Team China - WOC 2018

Men

Cheng Chen (21)

Xiaoming Liang

Xiyuan Liang (26)

XiaoMing Liu (33)

Women

Shuang Long (22)

Xueqin Yang (18)

Yang Yang (29)

Jiayi Zheng