Overview: All teams for WOC 2017

Team Chinese Taipei - WOC 2017

Men

Kuan Yu Lin (26)

Cheng Hsun Liu (31)

Women

Ting Hsuan Wang (29)

Chu Hsien Wang (36)