Overview: All teams for WOC 2017

Team Chinese Taipei - WOC 2017

Men

Kuan Yu Lin (22)

Cheng Hsun Liu (26)

Women

Ting Hsuan Wang (24)

Chu Hsien Wang (32)