Overview: All teams for WOC 2017

Team Chinese Taipei - WOC 2017

Men

Kuan Yu Lin (21)

Cheng Hsun Liu (25)

Women

Ting Hsuan Wang (23)

Chu Hsien Wang (31)