Overview: All teams for JWOC 2017

Team Bulgaria - JWOC 2017

Men

Boyan Ivandzhikov (22)

Valentin Shishkov (25)

Stefan Yordanov (24)

Women

Mariya Dermendzhieva (22)

Andreya Dyaksova (22)

Borislava Mitkova (22)